Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (02.04.2020 t. 31087 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler başlıklı Ek-3’ün 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3-Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri ile yalnızca…

Genelge No: 2020/7 (Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 18723479-153.16 Konu : Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti GENELGE (2020/7) İlgi: 03.05.2019 tarihli ve 43989855 sayılı yazımız. 25.02.2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.04.2020 t. 31087 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.04.2020 t. 31087 s. R.G.) MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “G.T.İ.P. Eşya Tanımı CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton*) 1204.00.90.00.00 Diğerleri 1.200 1205.10.90.00.00 Diğerleri 1.000…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli 53533520 sayılı yazısı (İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi Hk.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :80571967-159.01 Konu :İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi Hk. 31.03.2020 / 53533520 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 12.03.2020 tarihli ve 38463417-159.01/00053171412 sayılı yazısı. İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nden alınan ilgide kayıtlı yazıda özetle; -Özellikle E-Tebligat Sistemi ile…

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) (02.04.2020 t. 31087 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan tıbbi tanı kitlerinin ithalatının düzenlemesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2020 tarihli, 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1 Nisan 2020 tarihli, 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Menşe şahadetnamesinin, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde mevcut olmaması ve sonradan ibraz edileceğine dair gümrük idaresine başvuruda bulunulmaması halinde yükümlünün başvurusunu beklemeksizin eşyanın tabi olduğu menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük…