İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR Karar Sayısı: 3064 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı R.G.

Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3-(1)…

2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından:07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı R.G.

MADDE 1 – 21/11/1982 tarihli ve 17875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “analiz için” ibaresi “analiz ve profilleme için” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Uyuşturucu maddelerin profillenmesi…

BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 3061 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı R.G.

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına, anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. 6/10/2020 TARİHLİ VE 3061 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LİSTE • Etazene adı ile bilinen 2-[(4~ethoxyphenyl)rnethyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine • Metodesnitazene adı ile bilinen N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazol-1-yl] ethanamine • Cumyl-CB-MeGaClone adı ile bilinen 5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-I-phenylethyl)-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one • Viminol adı ile…