10.01.2022 70845562 ÖTV den hariç tutulan gıda müstahzarlarının GTİp inin değişmesinde yine ÖTV ye tabi olmayacağı

Sayı     :E-17474625-162.01-000 Konu   :Tıbbi Amaçlı Olan Mamalar ve Enteral Beslenme Ürünleri     10.01.2022 / 70845562 DAĞITIM YERLERİNE     Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan, “yalnız tıbbi amaçlı mama ve enteral beslenme ürünü” olarak tanımlanan sıvı formdaki eşyaların, 21.06 veya 22.02 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmasına ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı (1. Mükerrer)…

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7350 Kabul Tarihi: 6/1/2022 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı R.G

MADDE 1– 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 30 – Bu Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme süreleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği…

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 318) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 12.01.2022 tarih ve 31717 sayılı R.G.  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve…