Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 21.09.2022 tarihli 78355622 sayılı yazısı (Sonradan Kontrol)

İlgi :07.07.2022 tarihli ve 76278047 sayılı yazı. İlgi’de kayıtlı yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere; Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Bu denetimler…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.09.2022 tarihli 78053116 sayılı yazısı (İthalat Denetimleri)

Sayı :E-24545304-554.01.01 Konu :İthalat Denetimleri 12.09.2022 / 78053116 DAĞITIM YERLERİNE Malumları olduğu üzere, Türkiye ve EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Ürünlerin Uygunluk Değerlendirmesinin Karşılıklı Tanınmasına Dair Protokol; Türkiye-AB Gümrük Birliği Kararı, EEA Anlaşması ve AB-İsviçre karşılıklı Tanıma Anlaşması kapsamında imzalanmıştır. Anlaşmanın hükümlerinin uygulanabilmesi için temel kriter olarak taraf ülkelerin AB mevzuatını uygulaması gerekmektedir. AB ve İsviçre arasındaki…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.09.2022 tarihli 78036665 sayılı yazısı (5326 Sayılı Kanunun 32 Mad. Göre Düzenlenmesi Gereken Ceza Hk)

Sayı :E-80571967-157.01 Konu :5326 Sayılı Kanunun 32 Mad. Göre Düzenlenmesi Gereken Ceza Hk 09.09.2022 / 78036665 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesinin birinci fıkrası; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2022 tarihli 78356732 sayılı yazısı (2022/13 Sayılı Genelge-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya)

Sayı :E-18723479-153.99-000 Konu :2022/13 Sayılı Genelge-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya 21.09.2022 / 78356732 DAĞITIM YERLERİNE 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmış olup bu kapsamda…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 13.09.2022 tarihli ve 78140075 sayılı yazısı (D-8 TTA / Bangladeş’in Resmi Gazete İlanı, İmza Örnekleri ve Gümrük Tarifeleri Hk)

Sayı :E-16934678-179 Konu :D-8 TTA / Bangladeş’in Resmi Gazete İlanı, İmza Örnekleri ve Gümrük Tarifeleri Hk Dışişleri Bakanlığından alınan 16.08.2022 tarihli ve 34803335 sayılı yazıda, Gelişen Sekiz Ülke (D8) Teşkilatı Sekretaryasından alınan örneği ekli Nota’da, Bangladeş’in D-8 kapsamında Tercihli Ticaret Anlaşması uygulanmasına ilişkin Resmi Gazete ilanı, bu çerçevede menşe ispat belgelerinde bulunabilecek imza ve mühür örnekleri ile…

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.09.2022 tarihli 7014328 sayılı yazısı (Süttozu İhracatının Kısıtlanması Hk)

Sayı : E-10724253-325.11.02.02-7014328 Konu : Süttozu İhracatı Hk. 16.09.2022/7014328 DAĞITIM YERLERİNE 21 Nisan 2022 tarih ve 32816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “”Bazı Tarım ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2022/1)‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/4)” gereğince; Bakanlık Makamı’nın 16.09.2022 tarih ve 10724253-325.11.02.02.6983464 sayılı Olur’u ile, önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla,…

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 15.09.2022 tarihli 78163793 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik Hk)

Sayı :E-70422525-451.01 Konu :Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik Hk 15.09.2022 / 78163793 DAĞITIM YERLERİNE Malumları olduğu üzere, Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin mevzuat 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu mevzuat değişikliği ile; a) Firmaların dahilde işleme izin…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.09.2022 tarihli ve 78225644 sayılı yazısı (Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Yazışma Adresleri Hk)

İlgi :13.04.2022 tarihli ve E-16934678-180.99-00073795178 sayılı yazıları. İlgi yazılarında bahse konu dolaşım ve menşe belgelerinin sonradan kontrol süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla, Nepal ilgili makamları nezdinde uygun bulunacak girişimlerin yapılarak, sonradan kontrolden sorumlu yetkili makamlarının güncel ve resmi iletişim adres ve e-posta adres bilgilerinin temin edilmesi talep edilmişti. Bu çerçevede, Nepal makamlarından alınan Nota ekte,…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 15.09.2022 tarihli 78211647 sayılı yazısı (TAREKS Marka ve Model Düzeltme Yetkisi)

Sayı : E-24545304-553.02 Konu : TAREKS Marka ve Model Düzeltme Yetkisi 15.09.2022/78211647 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yürütülen denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem tarafından riskli bulunan ürünler fiili denetime yönlendirilmekte olup, fiili denetim Bölge Müdürlüklerinde görevli Ticaret Denetmenlerince yürütülmektedir. Başvuruların eksiksiz ve doğru girilmesi firmaların…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.06.2022 tarihli 75215519 sayılı yazısı (İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller)

Sayı : E-18723479-153.18-00075215519 Konu : İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller 16.06.2022 / 75215519 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerde, yurtdışı firmalardan gönderilen numune veya prototipler üzerinden model veya numune üretimi yaparak sipariş alan ihracatçılarımız adına gelen numunelik eşya ve modellerin numune kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girip girmeyeceğine yönelik olarak gümrük idarelerinde…