BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 22.05.2024 Tarih ve 32553 Sayılı R.G. MADDE 1- 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Uygulamanın ertelenmesi GEÇİCİ MADDE 2- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrası 31/1/2028 tarihine kadar uygulanmaz.” MADDE 2- Bu Yönetmelik 20/9/2022 tarihinden geçerli olmak üzere…

TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “lisans belgesini almak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yenilemek” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Lisans ve tescil belgelerinin süresi, yenilenmesi ve iptali” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci…

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(5) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile…

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 04.04.2024 Tarih ve 32510 Sayılı R.G. MADDE 1- 23/2/2018  tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Sadece organik tarımda kullanılmak üzere Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan ürünler kullanılarak üretilen yumuşak fosfat kayası içerikli ürünlere…

Çin menşeli elektrikli bisiklet ithalatına kesin anti-damping vergisi uygulayan Yönetmelikte değişiklik (AB Mevzuatı)

11.03.2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2024/820  ve 2024/841sayılı Uygulama Yönetmelikleri ile 2019/73 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin Ek II’sinde, aşağıdaki şirketler, anti-damping soruşturmasında örneklemde yer almayan ve Uygulama Yönetmeliğindeki diğer tüm şirketler için paralel telafi edici vergi oranına tabi olan işbirliği yapan şirketler listesine eklenmiştir. Firma Adı Vilayet TARIC ek kodu Jinhua Otmar Technology Co, Ltd Zhejiang 89AE Jinhua…

Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (5.03.2024 t. 32480 s. 1.mük R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 8/5/2023 tarihli ve 32184 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilir.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Kılavuzlar EK MADDE 1- (1)…

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.02.2024 t. 32467 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 30/5/2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-MENŞE 2B ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024…

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8.02.2024 t. 32454 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “onaylı” ibaresi ve aynı fıkranın (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(b), (d), (i), (j), (k) ve (l)” ibaresi “(b), (d), (j) ve (l)” şeklinde değiştirilmiştir.…

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.01.2024 t. 32435 s. R.G.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: MADDE 1- 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “EK-3 ve EK-4’te yer alan” ibaresi “6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki hüküm doğrultusunda belirlenen EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2–…