Çin menşeli elektrikli bisiklet ithalatına kesin anti-damping vergisi uygulayan Yönetmelikte değişiklik (AB Mevzuatı)

11.03.2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2024/820  ve 2024/841sayılı Uygulama Yönetmelikleri ile 2019/73 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin Ek II’sinde, aşağıdaki şirketler, anti-damping soruşturmasında örneklemde yer almayan ve Uygulama Yönetmeliğindeki diğer tüm şirketler için paralel telafi edici vergi oranına tabi olan işbirliği yapan şirketler listesine eklenmiştir. Firma Adı Vilayet TARIC ek kodu Jinhua Otmar Technology Co, Ltd Zhejiang 89AE Jinhua…

Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (5.03.2024 t. 32480 s. 1.mük R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 8/5/2023 tarihli ve 32184 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilir.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Kılavuzlar EK MADDE 1- (1)…

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.02.2024 t. 32467 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 30/5/2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-MENŞE 2B ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024…

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8.02.2024 t. 32454 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “onaylı” ibaresi ve aynı fıkranın (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(b), (d), (i), (j), (k) ve (l)” ibaresi “(b), (d), (j) ve (l)” şeklinde değiştirilmiştir.…

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.01.2024 t. 32435 s. R.G.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: MADDE 1- 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “EK-3 ve EK-4’te yer alan” ibaresi “6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki hüküm doğrultusunda belirlenen EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2–…

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan “defterdarlıklara” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına” şeklinde, “defterdarlıklar” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” şeklinde, “defterdarlığa” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına” şeklinde, “defterdarlık” ibaresi “yatırım…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.01.2024 t. 32424 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Gümrük Kanununun 5/A maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni…

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.01.2024 t. 32424 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1- 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “pp) Yenilikçi tedavi ürünü: Gen tedavisi, rejeneratif tıp, doku mühendisliği, kan ürünleri tedavisi ve faj tedavisi için özel olarak geliştirilmiş ürünler ile nanoteknoloji ile üretilen ürünleri veya veteriner tıbbın…

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (7.10.2023 t. 32332 s. R.G.)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış,” ibaresinden sonra gelmek üzere “9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu…