Genelge No: 2024/2 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali hk.-2023/16 sayılı Genelgede değişiklik)

25/1/2024 GENELGE (2024/2) İlgi: 27/12/2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dahilde işleme izninin, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.” 2. Genelgenin 9 uncu maddesinde geçen “2 ay” ibaresi “3 ay” olarak değiştirilmiştir. 3. Örnek 2 ve Örnek…