Genelge No: 2024/2 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali hk.-2023/16 sayılı Genelgede değişiklik)

25/1/2024 GENELGE (2024/2) İlgi: 27/12/2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dahilde işleme izninin, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.” 2. Genelgenin 9 uncu maddesinde geçen “2 ay” ibaresi “3 ay” olarak değiştirilmiştir. 3. Örnek 2 ve Örnek…

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 2024/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ilişkin İç Genelgesi (GENELGE: 2024)

Sayı : E-64822600-010.06.01-5398345                                                                                                                                 04/01/2024 Konu : İç Genelgeler GENELGE (2024) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25) 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (EK-1) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun…

TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara…

Genelge No: 2023/11 (2021/12 Sayılı Genelge’de Değişiklik)

Sayı : E-21558579-166.99[GGM-06]-00088525308 Konu : 2021/12 Sayılı Genelge’de Değişiklik 07.09.2023 GENELGE (2023/11.) İlgi : 25.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı “Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri” konulu Genelgenin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 10 – (1) Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine ya da antrepolara konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk…

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7540) (1.09.2023 t. 32296 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7540 Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve…

TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara…

Genelge 2023-10 Hidroflokarbon kontrol belgesinin 1097 kod ile tek pencere sistemine TPS alındığı.pdf

Genelge 2023-10 Hidroflokarbon kontrol belgesinin 1097 kod ile tek pencere sistemine TPS alındığı.pdfT.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00085219446 Konu   :TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi GENELGE (2023/10) 20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Çevrenin…

AB Dış İlişkiler 2023-01 A.TR menşe ispat ve menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolüne ilişkin iç genelge

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-16934678-010.06.01 Konu   :A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe İspat Belgeleri ve Menşe Şahadetnamelerinin Sonradan Kontrolüne İlişkin İşlemler 02.05.2023 / 84560014 İÇ GENELGE (2023/01) 11.4.2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nde (Tebliğ) A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin kabulü, vize…

Genelge No: 2023/9 (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat)

Sayı : E-52707093-010.06.01-00084066164 Konu : Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat 4/4/2023 GENELGE (2023/9) İlgi: 30/9/2020 tarihli ve 2020/24 sayılı Genelge. Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında…