TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara…

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.09.2023 t. 32315 s. R.G.)

arım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1– 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ibaresi “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun” şeklinde…

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/31) (20.09.2023 t. 32315 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)’nin 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Ek-1’deki listede yer alan eşyanın; savunma sanayinde, ısıl işlem gerçekleşmeyen üretimde girdi olarak filtrasyonda ya da laboratuvarlarda…

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) (15.09.2023 t. 32310 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 13/4/2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/26) (15.09.2023 t. 32310 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 26/3/2022 tarihli ve 31790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/10) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının…

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.09.2023 t. 32308 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1– 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’in geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/9/2023” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3– Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/22) (13.09.2023 t. 32308 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. firması tarafından yapılan, Şahin Lateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” (lateks iplik) ürününe yönelik bir damping soruşturması…

Genelge No: 2023/11 (2021/12 Sayılı Genelge’de Değişiklik)

Sayı : E-21558579-166.99[GGM-06]-00088525308 Konu : 2021/12 Sayılı Genelge’de Değişiklik 07.09.2023 GENELGE (2023/11.) İlgi : 25.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı “Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri” konulu Genelgenin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 10 – (1) Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine ya da antrepolara konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/24) (2.09.2023 t. 32297 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Kümaş Manyezit İşletmeleri Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayi A.Ş., Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş., Haznedar Durer Refrakter Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refraktör Makina San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk…

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7540) (1.09.2023 t. 32296 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7540 Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve…