İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/19)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ayzin Zincir San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından yapılan başvuruya istinaden Avrupa Birliği (İspanya Krallığı hariç olmak üzere) menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve…

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 8)

 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 21.05.2024 Tarih ve 32552 Sayılı R.G. Tecil faizi MADDE 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki kapsamında, yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %48 olarak belirlenmiştir. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden…

3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN KANUNİ FAİZ ORANININ, 1/6/2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YILLIK %24 OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına mezkûr Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE %4,5 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8484

21.05.2024 Tarih ve 32552 Sayılı R.G.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.