Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli 70461978 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları)

İHRACAT: 2016/1 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE MADDE 1- (1) 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 5’inci Maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (g) ve (ğ) bentler eklenmiştir. g) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli 70604630 sayılı yazısı (Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliğ Uygulama Genelgesi)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDATİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ’NE (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VEDENETİMİ: 2022/21) AİT UYGULAMA USUL VEESASLARI HAKKINDA GENELGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 31/12/2021 tarihli ve 31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ticari…