İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/50)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/50) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ela Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ela Kimyevi Maddeler), Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. (Meltem Kimya) ve Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.…

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 4)

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 4) MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki iki cümle,…

Genelge No: 2016/16 (Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat)

Sayı : 41208501-010.06.01 Konu : Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat 09.11.2016 / 20001307 GENELGE (2016/16) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108 inci maddesi uyarınca, serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemleri dahil olmak üzere işleme faaliyetine tabi tutulması dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmakta olup, anılan Kanun maddesine göre, dahilde işleme şartlı muafiyet…

Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik (08.11.2016 t. 29882 s. R.G.)

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca gümrük idarelerince tahsil edilerek Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinden ayrılan payın Bakanlık hizmetlerinde kullanılması, gelir ve ödenek kaydına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1)…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (03.11.2016 t. 29877 s. R.G.)

    Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onyedinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu’na Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. (2) Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 26/10/2016 tarihli ve…

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) (03.11.2016 t. 29877 s. R.G.)

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, aşağıdaki özelliklere sahip seri…

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 02.11.2016 tarihli ve 19873910 sayılı yazısı (Tescil ve Onayın Birleştirilmesi – Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü)

Sayı : 76107777-166.99 Konu : Tescil ve Onayın Birleştirilmesi – Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 02.11.2016 / 19873910 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman 02.11.2016 tarihli 19825860 sayılı yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda; Bakanlık Makamının 21/5/2012 tarihli ve 2012/44 sayılı Onay’ı ile uygun bulunan “Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Plam”nın 2.2 no.lu maddesi çerçevesinde;…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb (TEBLİĞ NO: 2016/42)

Sayı : 29873 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/48) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2016/46)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/46) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününün…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb (TEBLİĞ NO: 2016/45)Bulgaristan ve Vietnam menşeli 4412 tarifesinde sınıflandırılan kontrplakların ithalatında dampinge karşı kesin önlem

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/45)   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve…