İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/10)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/10) Ekonomi Bakanlığından: 13.06.2018 tarihli ve 30450 sayılı R.G. Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.  …

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/13)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/13) Ekonomi Bakanlığından:12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı R.G. Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.   G.T.İ.P.…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı R.G. MADDE 1 – 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.İ.P Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak…

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret…

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:26.05.2018 tarih ve 30432 Mükerrer R.G. I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425…

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/19)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/19) Ekonomi Bakanlığından:24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/7/2017 tarihli ve 30115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/15) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonu altında…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/20)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/20) Ekonomi Bakanlığından:24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti., Koza Polyester San.…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 149)

  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 149) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:23.05.2018 tarih ve 30429 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi…