Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/4) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği (3.02.2023 t. 32093 s. R.G.) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 21.10.2022 tarihli 79318033 sayılı yazısı (Tramadol Cinsi Eşya Tespitlerinde Uygulanacak İşlemler) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79561210 sayılı yazısı (Konşimento tarihinden sonra düzenlenen test raporları) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.06.2022 tarihli 75444466 sayılı yazısı (TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans…

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/3) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.09.2023 tarihli 88574967 sayılı yazısı (3 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği – İthalat Kontrollerinin Türkiye Gümrük Bölgesine Girişinde Yapılması) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.05.2023 tarihli 85422833 sayılı yazısı (63.10 GTP’li Eşyanın İthalatı Hk) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83778967 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Çevre Katkı Payı Tahsilatı) Kimya ve Toprak…

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. (3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen…

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1) (31.12.2023 t. 32416 s. 4.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. (3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı…

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (2.01.2024 t. 32417 s. R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1- 3/3/2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/37) (31.12.2023 t. 32416 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/18) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme…

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) (31.12.2023 t. 32416 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği” ibaresi, “Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8044) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Karar Sayısı: 8044 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 31 Aralık 2023…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2023 tarihli ve 8045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2023 tarihli ve 8046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE…