Yassı Çelik Ürünlerin Denetimine İlişkin Tebliğ (No: SGM-2016/37).

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2016/37) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Tebliğ, üretim metodu ile bağlı olmaksızın, imal edilerek piyasaya arz edilecek olan Ek-1’de belirtilen ürünleri kapsar. (3) Bu Tebliğ,…

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5) MADDE 1 – 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 24)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 24) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 56 ve 57…

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4) MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 1 inci maddesinde yer alan “mavi hat” ibaresi “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar” olarak değiştirilmiştir. MADDE…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/50)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/50) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ela Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ela Kimyevi Maddeler), Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. (Meltem Kimya) ve Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.…

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 4)

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 4) MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki iki cümle,…

Genelge No: 2016/16 (Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat)

Sayı : 41208501-010.06.01 Konu : Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat 09.11.2016 / 20001307 GENELGE (2016/16) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108 inci maddesi uyarınca, serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemleri dahil olmak üzere işleme faaliyetine tabi tutulması dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmakta olup, anılan Kanun maddesine göre, dahilde işleme şartlı muafiyet…

Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik (08.11.2016 t. 29882 s. R.G.)

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca gümrük idarelerince tahsil edilerek Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinden ayrılan payın Bakanlık hizmetlerinde kullanılması, gelir ve ödenek kaydına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1)…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (03.11.2016 t. 29877 s. R.G.)

    Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onyedinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu’na Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. (2) Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 26/10/2016 tarihli ve…

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) (03.11.2016 t. 29877 s. R.G.)

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, aşağıdaki özelliklere sahip seri…