İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb (TEBLİĞ NO: 2016/45)Bulgaristan ve Vietnam menşeli 4412 tarifesinde sınıflandırılan kontrplakların ithalatında dampinge karşı kesin önlem

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/45)   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve…

Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.10.2016 t. 29871 s. R.G.)

Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.10.2016 t. 29871 s. R.G.)   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.   Onaylanmış kuruluş ve atanmış kuruluş yetkilendirmesi GEÇİCİ MADDE…

Gümrük Yönetmeliğinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile ilgili maddelerinde ve bazı diğer maddelerinde değişiklik

  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.10.2016 t. 29850 s. R.G.) İlgili olarak bakınız: Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “A, B veya C sınıfı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.(Bu…

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

  4 Ekim 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29847 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 10 uncu bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki…

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

    6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır 4 Ekim 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29847 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 77) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)…

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) Donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişinin sağlanması hk.

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (02.10.2016 t. 29845 s. R.G.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede…

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) – GTB DUYURU

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (02.10.2016 t. 29845 s. R.G.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede…

Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/15) (02.10.2016 t. 29845 s. R.G.)

        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) (Adresi: Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA), 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin EK-III’ünde yer alan Su Sayaçları (MI-001), EK-IV’ünde yer alan Gaz Sayaçları…

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) – GTB DUYURU

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) (29.09.2016 t. 29842 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına, nihai kullanım sürecinde denetlenmesine ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 –…