Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/16) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: İTHALAT DENETİM PROSEDÜRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. (Kaynak: https://www.tse.org.tr/ithalatta-uygunluk-denetimi/) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/14 Sayılı Genelgesi (TPS başvuralarının E-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi hk) Gübre İthalatına İlişkin Uygulama Genelgesi (2017/1) 2016/22 Sayılı Genelge (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen gübrelerle ilgili belgelerin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması) 2016/21 Sayılı Genelge (Tek Pencere Sistemi-TSE (Gübre)) Tarımda Kullanılan Organik,…

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/15) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı…

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/14) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığının 05.05.2023 tarihli ve 2023/3 sayılı Genelgesi (Florlu Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında Genelge) Genelge No: 2023/10 (1097 kodlu TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi (İthalat)) Genelge No: 2021/11 (Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthalin TPS Taahhütnamenin yürürlükten kaldırıldığı) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/27 Sayılı Genelgesi (Çevre…

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/13) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Çalışma ve…

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/12) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Genelge No: 2021/1 (TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi) ÇİFT KULLANIMLI MALZEMELER VE TEKNOLOJİLER LİSTESİ Ticaret Bakanlığından: Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan…

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/11) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalatının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünün Uygunluk Yazısına…

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/10) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıt ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli bir şekilde piyasaya sunulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat…

Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/8) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan sivil hava taşıtlarının ithalatının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi…

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

İlgil olarak bakınız: Genelge No: 2022/17 (Etnografik-Antika Eşya) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 14.06.2022 tarihli ve 75547044 sayılı yazısı (Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya İthalatında Alınacak İzinler) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2021 tarihli 64798527 sayılı yazısı (2017/3 sayılı Türk Sahipli Olup, Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Tebliğ kapsamındaki…

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/6) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları düzenler. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli…