Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (2.01.2024 t. 32417 s. R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1- 3/3/2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/20) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat…

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2024/21) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarihli ve 84369635 sayılı yazısı (İthalat: 2023/21 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasını teminen işlem yapacak…

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan tıbbi tanı kitlerinin ithalatının düzenlemesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun…

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa uygulanan Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için, Askıya Alma Sisteminin…

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/17) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve…

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/16) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: İTHALAT DENETİM PROSEDÜRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. (Kaynak: https://www.tse.org.tr/ithalatta-uygunluk-denetimi/) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/14 Sayılı Genelgesi (TPS başvuralarının E-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi hk) Gübre İthalatına İlişkin Uygulama Genelgesi (2017/1) 2016/22 Sayılı Genelge (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen gübrelerle ilgili belgelerin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması) 2016/21 Sayılı Genelge (Tek Pencere Sistemi-TSE (Gübre)) Tarımda Kullanılan Organik,…

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/15) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı…

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/14) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığının 05.05.2023 tarihli ve 2023/3 sayılı Genelgesi (Florlu Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında Genelge) Genelge No: 2023/10 (1097 kodlu TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi (İthalat)) Genelge No: 2021/11 (Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthalin TPS Taahhütnamenin yürürlükten kaldırıldığı) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/27 Sayılı Genelgesi (Çevre…

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/12) (31.12.2023 t. 32416 s. 3.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız: Genelge No: 2021/1 (TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi) ÇİFT KULLANIMLI MALZEMELER VE TEKNOLOJİLER LİSTESİ Ticaret Bakanlığından: Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan…