İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/24) (2.09.2023 t. 32297 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Kümaş Manyezit İşletmeleri Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayi A.Ş., Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş., Haznedar Durer Refrakter Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refraktör Makina San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk…

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7540) (1.09.2023 t. 32296 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7540 Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve…

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (1.09.2023 t. 32296 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’in EK-I-A, EK-I-B, EK-II-A, EK-II-B, EK-III-A ve EK-III-B sayılı listeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Ekleri için…

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1.09.2023 t. 32296 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “7 nci,” ibaresinden sonra gelmek üzere “9 uncu,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “B.K.İ.’lerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetleri Madde 26/A- Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin B.K.İ.’ler tarafından yürütüldüğü serbest…

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7543) (31.08.2023 t. 32295 s. R.G.)

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına – ekli I sayılı listede yer alan ve ekli (1) sayılı tabloda GTİP leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergileri uygulanır; – II sayılı listede yer alan eşyanın ekli (2) sayılı tabloda GTİP leri belirtilen eşya hariç olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının…

TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.07.2023 tarihli 87614523 sayılı yazısı (2007/13033 Sayılı Kararın I Sayılı Listesi A(GIDA MADDELERİ) Bölümünde Yer Alan Ürünlerden ÖTV ye Tabi Olan Ürünlere Yönelik KDV Tespiti)

Sayı : E-73421605-156.02-00087614523 Konu : 2007/13033 Sayılı Kararın I Sayılı Listesi A(GIDA MADDELERİ) Bölümünde Yer Alan Ürünlerden ÖTV’ye Tabi Olan Ürünlere Yönelik KDV Tespiti 3065 sayılı KDV Kanununun 28.maddesine istinaden çıkarılan 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın; Katma Değer Vergisi Oranları başlıklı 1/3.Maddesinde; “(I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi…

26.07.2023 87525740 Baskı ve yazı kağıtları ile bu nitelikte olmayanlara ilişkin KDV oranları

İlgi      :Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 02.05.2023 tarihli 84649421 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda; 4802.61.15.00.00 GTİP`li eşya için uygulanacak KDV oranı konusunda tereddüt hasıl olduğu bildirilmiştir. Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar eki (II) Sayılı Listenin 13 ncü maddesinde “…48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının tesliminin…

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7404 27.07.2023 Tarih ve 32261 Sayılı R.G. Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince…

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7403 27.07.2023 Tarih ve 32261 Sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 31/12/2020…