ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/12) (14.04.2022 t. 31809 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2021 tarihli ve 31482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/23) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “protez dişlerin bağlantı parçaları” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması…

TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…

Genelge No: 2022/7 (Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları)

Sayı : E-96603261-010.06.02-00073283416 Konu : Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları 04.04.2022 / 73283416 GENELGE 2022/07 Bakanlığımıza intikal eden yazı ve olaylardan, transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında; – Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları, – TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali, – Transit süre aşımlarında uygulanan idari…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli 73400126 sayılı yazısı (Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk)

Sayı : E-37835573-351.99-00073400126 Konu : Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk 01.04.2022 /73400126 DAĞITIM YERLERİNE Bölge Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylarda ilgili olduğu rejim kapsamında düzenlenen gümrük beyannamelerinin “Eşyanın Tanımı” 31 Nolu Hanesinde eşyanın ayrıntılı tanımına (eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özellikleri vb.) yer verilmeden işlemlerin tamamlandığı anlaşılmıştır. Bilindiği…

Genelge No: 2022/6 (Transit Rejimi İle İlgili İşlemler konulu 2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik)

ayı :E-96603261-010.06.02-00073258275 Konu :2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik 30.03.2022 / 73258275 GENELGE (2022/6) İlgi :2012/4 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı “Transit Rejimi İle İlgili İşlemler” konulu Genelgenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) (a) ve (b) fıkralarında sayılan durumlar haricinde transit beyannamesi kapsamı eşyaya memur refakati uygulanmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde talep,…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/9) (30.03.2022 t. 31794 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli “ftalik anhidrit” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577…

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) (29.03.2022 t. 31793 s. 1.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen “Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnamede Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından yapılan değişikliklerin yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/11)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 17/10/2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/22) ile Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “alçak yoğunluk polietilen” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması kapsamında yerli üretim dalı tarafından…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/10)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Alfa Solar Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Gazioğlu Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş., GTC Güneş San. ve Tic. A.Ş., Mir Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş., Ödül Enerji Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Sunlego Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Elin Enerji A.Ş., Cw Enerji Müh. Tic. ve San. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen…

Genelge 2022-5 TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam Dışı Yazısı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00072708220 Konu   :TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam  Dışı Yazısı   GENELGE (2022/5) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi…