İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/5)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan soruşturma çerçevesinde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından geçici korunma önlemi kararı alındığını duyurmak amacıyla hazırlanmıştır. Karar MADDE 2- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında Ek-1’de…

İTHALATTAN SÜRELİ MEN HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/31)

MADDE 1- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/10) hükümlerine aykırı davranan Şah Per Oyuncak Tolga Şahin (Vergi Numarası: 16207392404) isimli firmanın ithalatı, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik…

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNİN EK XVI’SINDA LİSTELENEN TIBBİ AMAÇLI OLMAYAN ÜRÜN GRUPLARINA YÖNELİK ORTAK SPESİFİKASYONLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: 14.03.2024 Tarih ve 32489 Sayılı R:G.  BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında listelenen tıbbi amaçlı olmayan ürün gruplarına yönelik ortak spesifikasyonları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.03.2024 tarihli ve 94799135 sayılı yazısı (Sınır Ticareti İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-151-00094799135 Konu : Sınır Ticareti İşlemleri 12.03.2024 / 94799135 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere sınır ticareti işlemleri 02/12/2021 tarihli ve 4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin Karar uyarınca yürütülmektedir. Karar kapsamında yapılacak beyanlarda ve bu beyanların kontrolleri esnasında anılan Kararın 13. maddesinde yer alan sınır ticaretine ilişkin yetkilendirilen gümrük idareleri…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2024 tarihli ve 94544892 sayılı yazısı (Tamamlayıcı Beyanda Cep Telefonunun Beyan Edilebilmesi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-18723479-106.04.02-00094544892 Konu : Tamamlayıcı Beyanda Cep Telefonunun Beyan Edilebilmesi 08.03.2024 / 94544892 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğin 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrası “2009/15481 sayılı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan eşyanın teslim tarihi ve alıcının T.C. kimlik numarası/Vergi…

Çin menşeli elektrikli bisiklet ithalatına kesin anti-damping vergisi uygulayan Yönetmelikte değişiklik (AB Mevzuatı)

11.03.2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2024/820  ve 2024/841sayılı Uygulama Yönetmelikleri ile 2019/73 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin Ek II’sinde, aşağıdaki şirketler, anti-damping soruşturmasında örneklemde yer almayan ve Uygulama Yönetmeliğindeki diğer tüm şirketler için paralel telafi edici vergi oranına tabi olan işbirliği yapan şirketler listesine eklenmiştir. Firma Adı Vilayet TARIC ek kodu Jinhua Otmar Technology Co, Ltd Zhejiang 89AE Jinhua…

Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (5.03.2024 t. 32480 s. 1.mük R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 8/5/2023 tarihli ve 32184 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilir.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Kılavuzlar EK MADDE 1- (1)…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2024 tarihli ve 94414827 sayılı yazısı (Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hk)

Sayı : E-52856264-106.03-00094414827 Konu : Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hk 27.02.2024 / 94414827 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Kore Gümrük İdaresi Arasında Tarafların Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Düzenleme” 9 Haziran 2014 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalarımızın Kore Gümrük İdaresi nezdinde Karşılıklı Tanıma Anlaşması kapsamındaki kolaylıklardan yararlanabilmesi için;…

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/1) (2.03.2024 t. 32477 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1- 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’in geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının son cümlelerinde yer alan “6 aya” ibareleri “2 yıla” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/10/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini…