ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Özbekistan Cumhuriyeti menşeli bazı eşya ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 21/6/2023 tarihli ve 7319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 02.06.2023 tarihli 86030031 sayılı yazısı (Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 02.06.2023 Sayı : E-49970238-180.99-00086030031 Konu : Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi 02.06.2023 / 86030031 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10) gereğince, dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgeleri (A.TR, EUR.1, EUR-MED…) sonradan kontrol işlemleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğin ”V. İhracatta Düzenlenmiş…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.06.2023 tarihli 85907695 sayılı yazısı (Ambar Çıkış İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-73421605-161.99-00085907695 Konu : Ambar Çıkış İşlemleri 01.06.2023 / 85907695 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 06.12.2019 tarihli ve E-73421605-161.99-00050106106 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazımız ile BİLGE Sistemi Özet Beyan modülünde Ambar Çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrana eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. Kimlik Numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından…

Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3.06.2023 t. 32210 s. R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 3/2/2023 tarihli ve 32093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Yurt dışı ilaç tedarikçileri, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği kapsamında Kurumca izin belgesi verilmiş bir sekonder ambalajlama tesisi ile imzalanmış sözleşmeyi 31/7/2023 tarihine…

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1.06.2023 t. 32208 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “g) Faaliyet yılı: TİM ve ihracatçı birliklerinin olağan genel kurulunun gerçekleştiği tarihten bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar geçen süreyi,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19…

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1.06.2023 t. 32208 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Memur” ibaresi “Personel” şeklinde, “memur” ibareleri “personel” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2– Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. “İdari personele ilişkin unvanlar MADDE 7/A- (1) İdari personele ilişkin unvanlar şunlardır:…

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1.06.2023 t. 32208 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1– 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin merkez teşkilatı ve irtibat bürolarında daimi hizmet sözleşmeli olarak ilk defa işe başlatılacaklara uygulanacak sınav…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/20) (1.06.2023 t. 32208 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/8) (29.05.2023 t. 32205 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. Sıra No G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 1 6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar 4…

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2023 t. 32203 s. R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (çç) bendinde yer alan “Avusturalya” ibaresi “Avustralya” olarak ve “preklinik” ifadesi “klinik dışı” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki…