Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun – 7443 (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)

Kanun No. 7443

Kabul Tarihi: 23/3/2023

MADDE 1- (1) 29 Mart 2022 tarihinde Taşkent’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/12) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14) (27.03.2021 t. 31436 s. R.G.) (Güney Kore ve Makedonya menşeliler için de damping karşı vergi yürürlüğe konmuştur.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/16) (04.05.2019 t. 30764 s. R.G.) (Hindistan menşeli/çıkışlı olanlar için, Tebliğde bildirilen oranda Dampinge karşı vergi, Almanya menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmemesine karar…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/11) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/46) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/10) (6.04.2023 t. 32155 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/47) ile Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında kayıtlı “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04…

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU İÇİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ (İTHALAT: 2023/21)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “i) İthalatBİS: E-Devlet ve Bakanlık internet sayfası “E-Hizmetler” başlığı altında bulunan “E-İşlemler” kısmında yer alan İthalat Belge İşlemleri,” MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile beşinci,…

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2.04.2023 t. 32151 s. R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “sorumluğunu” ibaresi “sorumluluğunu” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “fıkralar” ibaresi “fıkraları” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci…

İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2.04.2023 t. 32151 s. R.G.)

ürkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) AB uygunluk beyanı, kapsamındaki cihazla ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiğini belirtir. İmalatçı, AB uygunluk beyanını güncel tutar. AB uygunluk beyanı, asgari olarak…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihli 83883314 sayılı yazısı (İthalatta Gözetim Uygulaması – Veteriner kontrollerine tabi ürünler)

Sayı :E-20117910-502.02 Konu :İthalatta Gözetim Uygulaması 24.03.2023 / 83883314 DAĞITIM YERLERİNE Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 17.03.2023 tarihli ve 9210804 sayılı yazıda; “İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin 2021/4 sayılı Tebliğ kapsamında, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Gözetim Belgesi uygunluk yazısı alınmaktadır. Bu yazı söz konusu ürünün ithalatın müsaade edildiğine dair ön izin mahiyetindedir.…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83783052 sayılı yazısı (Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler – GK12F muafiyet kodu)

Sayı :E-18723479-153.99 Konu :Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler 21.03.2023 / 83783052 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :07.02.2023 tarihli ve 82623434 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 105 inci maddesi uyarınca yurtdışından gelen kriz eşyasının gümrük işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesini teminen 2 seri no’lu Gümrük Muafiyeti Tebliğinin…

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 17.11.2022 tarihli 80085574 sayılı yazısı (DİİB fire oranlarında levrek ve granyöz balığı yem kullanım oranlarında değişiklik hk.) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 08.08.2022 tarihli 77087000 sayılı yazısı (Dahilde işleme rejimi kapsamı kayda bağlı tarım ürün ihracında birlik onay miktarı ile uyumun…