19.06.2022 75689143 Eşyanın küçük çuvaldan büyük çuvala aktarılması ya da dökme hale getirilmesinin elleçleme olduğu hakkında

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-40216608-131.04 Konu   :Elleçleme İşlemleri     19.06.2022 / 75689143 DAĞITIM YERLERİNE     Genel Müdürlüğümüze intikal eden hususlardan, antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, küçük çuvallardan büyük (big-bag) çuvallara konulmak suretiyle veya eşyanın mevcut olduğu (bigbag) kaplarından çıkarılarak dökme hale getirmek suretiyle elleçleme izni talepleri ile alakalı olarak; 4458 Sayılı Gümrük…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.06.2022 tarihli 75215519 sayılı yazısı (İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller)

Sayı : E-18723479-153.18-00075215519 Konu : İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller 16.06.2022 / 75215519 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerde, yurtdışı firmalardan gönderilen numune veya prototipler üzerinden model veya numune üretimi yaparak sipariş alan ihracatçılarımız adına gelen numunelik eşya ve modellerin numune kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girip girmeyeceğine yönelik olarak gümrük idarelerinde…

Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.06.2022 t. 31870 s. 1.mük R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarının tip onay belgesi ücreti GEÇİCİ MADDE 3- (1) Yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarından 2027 yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen ücretler alınmaz.” MADDE…

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.06.2022 t. 31870 s. R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. “EK-1 Ücret Tablosu (2022 yılı) Demiryolu Aracı Tipi Ücret Tren Seti (Setteki…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.İ.P Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg) 70.04 Çekme ve üfleme cam (Plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/7)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 18.06.2022 tarih ve 31870 sayılı R.G. 

MADDE 1- 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı R.G. MADDE 1- 16/5/2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg) 8424.90.80.00.19 Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği) 12 8481.30.99.00.00 Diğerleri (Çakmak imalatında kullanılmaya mahsus…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 6)

Ticaret Bakanlığından:16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı R.G. MADDE 1- 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında, Türkiye…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/17)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/34) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8418.69 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri – yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)” ürününe yönelik…

THALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/16)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 26/3/2021 tarihli ve 31435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) ile Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat…