Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 10.02.2023 tarihli 82652974 sayılı yazısı (İthalat Denetimleri)

Sayı : E-24545304-554.01.01-00082652974 Konu : İthalat Denetimleri 10.02.2023 / 82652974 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ İlgi : 07.02.2023 tarihli yazınız. İlgi’de kayıtlı yazınızda, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) tarafından denetime yönlendirilen ürünlerin fiziki olarak kontrol edilmesinin denetim işlemlerinin süresini uzattığı ifade edilerek durumun Bakanlığımızca yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Bilindiği üzere, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler…

Genelge No: 2023/6 (TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge)

Sayı : E-73421605-106.05-00082526513 Konu : TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge 08.02.2023 / 82526513 GENELGE (2023/6) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.02.2023 tarihli 82489000 sayılı yazısı (2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde)

Sayı:E-52707093-132.99- Konu :2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde 02.02.2023 / 82489000 DAĞITIM YERLERİNE 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne aşağıdaki geçici 37’inci madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin…

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.02.2023 t. 32099 s. R.G.)

MADDE 1- 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ek 1 inci” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ek 5 inci” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “i) Genel Müdür: Serbest Bölgeler Genel Müdürünü, j) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü,” MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.02.2023 tarihli ve 82619617 sayılı yazısı (İhracatın Gerçekleşmemesi Durumunda Damga Vergisi)

Sayı : E-85593407-156.04-00082619617 Konu : İhracatın Gerçekleşmemesi Durumunda Damga Vergisi 07.02.2023 / 82619617 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ (İSTANBUL) İlgi : 11/11/2022 tarihli ve 2022/5296-BU sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda özetle, 9047 vergi türü kodundan takip edilen “Tek Başına Alınan Damga Vergisi”nin hem anlaşmalı bankalar hem de kredi kartı ve banka kartı ile Gelir İdaresi Başkanlığı sanal pos sistemi üzerinden…

Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge makine, otomotiv, diğer ulaşım araçları, elektrik ve elektronik sektörü ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı…

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.02.2023 t. 32099 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ek 1 inci” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ek 5 inci” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “i) Genel Müdür: Serbest Bölgeler Genel Müdürünü, j) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü,” MADDE…

Genelge No: 2023/4 (İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya)

Sayı : E-18723479-153.99-00081918594 Konu : İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya GENELGE (2023/4) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır. 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.01.2023 tarihli ve 81957210 sayılı yazısı (İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya – Tütün Tohumu İhracatı)

Sayı :E-52707093-140.04 Konu :İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi EşyaTütün Tohumu İhracatı 22.01.2023 / 81957210 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, İhracat Rejimi Kararı’nın 4üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31 )eki listelerde sıralanmıştır.…