ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 4)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 12.01.2024 Tarih ve 32427 Sayılı R.G. MADDE 1- 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/C/1) bölümünün birinci paragrafında yer alan “vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi, ikinci paragrafında yer alan “2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/1)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ekte yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Ön inceleme MADDE 2- (1) Söz…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/2)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) “örme veya kroşe eşya” başlıklı 60 ıncı fasılda yer alan eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Ön inceleme MADDE 2- (1)…

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.01.2024 t. 32426 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Gümrükler Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3- Aynı Tebliğin…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.01.2024 t. 32424 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Gümrük Kanununun 5/A maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni…

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.01.2024 t. 32424 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1- 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “pp) Yenilikçi tedavi ürünü: Gen tedavisi, rejeneratif tıp, doku mühendisliği, kan ürünleri tedavisi ve faj tedavisi için özel olarak geliştirilmiş ürünler ile nanoteknoloji ile üretilen ürünleri veya veteriner tıbbın…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli 92549874 sayılı yazısı (Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi)

Sayı :E-17474625-162.01 Konu :Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi 02.01.2024 / 92549874 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza ilgilisince verilen dilekçelerde özetle, “RADIESSE (+) Lidocaine Enjekte Edilebilir İmplant” ticari tanımlı eşyanın diğer ülkelerde 30.04 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığından bahisle, laborauvar müdürlüklerimizde 3304.99 GTİP’inde sınıflandırılmasına itiraz edilerek, gümrük tarife istatistik pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tarife tespiti hususunda tereddüte…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.12.2023 tarihli 92415511 sayılı yazısı (GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre)

Sayı :E-18723479-106.04.01 Konu :GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre 25.12.2023 / 92415511 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :28.12.2022 tarihli ve E-18723479-106.04.01-00081377126 sayılı yazı. Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi ile 2009/15481 sayılı Kararın 126 ila 128 inci maddelerine istinaden hazırlanarak 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Posta ve…

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/63) (6.01.2024 t. 32421 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1- 26/10/2022 tarihli ve 31995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) 31/12/2023 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.” MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde…