TPS-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uygunluk Yazısı ile ilgili 2016/57 sayılı Genelge

Sayı : 73421605-106.05 Konu : TPS-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 07.10.2016 GENELGE (2016/57) İlgi: 12.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Genelge   20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmekte olup bu çerçevede Tek Pencere…

Tek Pencere Sistemi-GTHB Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İLE İLGİLİ 2016/59 sayılı Genelge

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   11.10.2016 GENELGE (2016/59) İlgi: a) 12.03.2015 tarihli ve 2015/10 sayılı Genelge b) 11.12.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı Genelge c) 12.02.2016 tarihli ve 2016/4 sayılı Genelge   20/03/2012 tarih ve 28239…

2016/14 İhracatta Kıymet Araştırma Genelgesi

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü     Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : İhracatta Kıymet Araştırması GENELGE (2016/…)   İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur. 1- İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ihracata ve beyanname kapatma işlemlerine engel olunmadan, ilgili gümrük…

Gümrük Yönetmeliğinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile ilgili maddelerinde ve bazı diğer maddelerinde değişiklik

  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.10.2016 t. 29850 s. R.G.) İlgili olarak bakınız: Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “A, B veya C sınıfı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.(Bu…

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

  4 Ekim 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29847 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 10 uncu bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki…

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

    6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır 4 Ekim 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29847 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 77) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)…

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) Donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişinin sağlanması hk.

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (02.10.2016 t. 29845 s. R.G.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede…

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) – GTB DUYURU

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (02.10.2016 t. 29845 s. R.G.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede…

Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/15) (02.10.2016 t. 29845 s. R.G.)

        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) (Adresi: Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA), 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin EK-III’ünde yer alan Su Sayaçları (MI-001), EK-IV’ünde yer alan Gaz Sayaçları…