Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.07.2024 tarihli 98553790 sayılı yazısı (A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Uygulamasına Son Verilmesi)

Sayı : E-20117910-180.01-00098553790 Konu : A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Uygulamasına Son Verilmesi 08.07.2024 / 98553790 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 02.05.2024 tarih ve 96374360 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda; Avrupa Komisyonunun, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8723) (3.07.2024 t. 32591 s. R.G.)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 sayılı tablosunda 18 nolu dipnotta yapılan değişikle; 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8703 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ile hibrit araçların ithalatında “%40 veya minimum 7.000 ABD Doları/adetin yüksek olanı şeklinde uygulanacak olan ilave gümrük vergisi ek mali yükümlülük tahsili şeklinde yapılacak.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6) (3.07.2024 t. 32591 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 29/6/2024 tarihli ve 8693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE…

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/5 maddesi gereğince (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2024 Temmuz) – (Yürürlük; 3/7/2024)

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/5) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük: 3/7/2024) (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Yürürlük Tarihi: 3/7/2024 G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi 2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram 2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre 2710.12.41.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı…

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2024 Temmuz) – (Yürürlük; 3/7/2024)

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük: 3/7/2024) (A) CETVELİ G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) 20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.06.2024 tarihli 97568148 sayılı yazısı (Fazla Ödenen TEV’in İadesi)

Sayı :E-52707093-156.03 Konu :Fazla Ödenen TEV’in İadesi Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 17 inci maddesi “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ödenmemesi gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen vergi, ilgili firmanın talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde nakden geri verilir.” hükmünü, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.06.2024 tarihli 97928862 sayılı yazısı (2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde)

Sayı :E-52707093-132.99 Konu :2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde 14/6/2024 tarihli ve 32576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.06.2024 tarihli 97916290 sayılı yazısı (Üretici Belgesi)

Sayı :E-20117910-111.01 Konu :Üretici Belgesi 25.06.2024 / 97916290 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğin 1’inci maddesi; “Dampinge karşı vergi ile telafi edici vergilerin 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın 5 inci maddesi uyarınca, menşe ülkedeki üreticiler esasında değişen miktar veya oranlarda belirlendiği hallerde, ithalatın belirli bir üretici firma için tespit…

Genelge No: 2024/11 (2023/16 Sayılı Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında Genelgede Değişiklik)

Sayı : E-52707093-010.06.01-00096854276 1/7/2024
Konu : 2023/16 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
(2024/11)

İlgi: 27/12/2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin ikinci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Asgari bir yıldır kuyumculuk ve/veya mücevherat sektöründe faaliyet gösterdiğini tevsik edemeyen firmaların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8691)

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan…