İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.01.2024 t. 32438 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 0802.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşya satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. “ 0802.41.00.00.00 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 0802.42.00.00.00 İstanbul Tekstil…

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.01.2024 t. 32435 s. R.G.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: MADDE 1- 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “EK-3 ve EK-4’te yer alan” ibaresi “6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki hüküm doğrultusunda belirlenen EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2–…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4) (19.01.2024 t. 32434 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 30/12/2023 tarihli ve 8041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan geçici korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/36) (19.01.2024 t. 32434 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 20/1/2023 tarihli ve 32079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/5) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13…

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan “defterdarlıklara” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına” şeklinde, “defterdarlıklar” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” şeklinde, “defterdarlığa” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına” şeklinde, “defterdarlık” ibaresi “yatırım…

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 485)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 558)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 18.01.2024 Tarih ve 32433 Sayılı R.G.

MADDE 1- 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nin ekinde yer alan EK:1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-19-1.pdf

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/35) (18.01.2024 t. 32433 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4) ile Bulgaristan Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşya ithalatına…

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 2024/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ilişkin İç Genelgesi (GENELGE: 2024)

Sayı : E-64822600-010.06.01-5398345                                                                                                                                 04/01/2024 Konu : İç Genelgeler GENELGE (2024) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25) 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (EK-1) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.01.2024 tarihli 92900848 sayılı yazısı (TPS-OIC Menşe İspat Belgesi)

Konu : TPS-OIC Menşe İspat Belgesi 11.01.2024 / 92900848DAĞITIM YERLERİNE İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısında TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanması kararlaştırılmış, bu kapsamda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanarak 1 Temmuz 2022…