Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1.06.2023 t. 32208 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1– 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin merkez teşkilatı ve irtibat bürolarında daimi hizmet sözleşmeli olarak ilk defa işe başlatılacaklara uygulanacak sınav…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/20) (1.06.2023 t. 32208 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/8) (29.05.2023 t. 32205 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. Sıra No G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 1 6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar 4…

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2023 t. 32203 s. R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (çç) bendinde yer alan “Avusturalya” ibaresi “Avustralya” olarak ve “preklinik” ifadesi “klinik dışı” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki…

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.05.2023 t. 32202 s. R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Bu Yönetmelik; 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 7286

Karar Sayısı: 7286 12.05.2023 Tarih ve 32188 Mükerrer R.G. 29 Mart 2022 tarihinde Taşkent’te imzalanan ve 7443 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir. Dibace Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti (bundan sonra birarada…

Genelge 2023-10 Hidroflokarbon kontrol belgesinin 1097 kod ile tek pencere sistemine TPS alındığı.pdf

Genelge 2023-10 Hidroflokarbon kontrol belgesinin 1097 kod ile tek pencere sistemine TPS alındığı.pdfT.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00085219446 Konu   :TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi GENELGE (2023/10) 20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Çevrenin…

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından: 12.05.2023 Tarih ve 32188 Sayılı R.G. MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin EK 14’ünün “II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünün “B. İTHALAT” başlığı altında yer alan “9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi” alt başlığındaki paragrafta yer alan “İhracatçının” ibaresi “İthalatçının” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe…

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 7280

Karar Sayısı: 7280 12.05.2023 Tarih ve 32188 Sayılı R.G. Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/3)

Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) ile açılan korunma önlemi…