Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli 53533520 sayılı yazısı (İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi Hk.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :80571967-159.01 Konu :İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi Hk. 31.03.2020 / 53533520 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 12.03.2020 tarihli ve 38463417-159.01/00053171412 sayılı yazısı. İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nden alınan ilgide kayıtlı yazıda özetle; -Özellikle E-Tebligat Sistemi ile…

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) (02.04.2020 t. 31087 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan tıbbi tanı kitlerinin ithalatının düzenlemesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2020 tarihli, 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1 Nisan 2020 tarihli, 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Menşe şahadetnamesinin, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde mevcut olmaması ve sonradan ibraz edileceğine dair gümrük idaresine başvuruda bulunulmaması halinde yükümlünün başvurusunu beklemeksizin eşyanın tabi olduğu menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2020 t. 31086 s. R.G.)

01.04.2020 Tarihli Yönetmelik ile Yapılan Değişiklikler MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir ay içinde” ibaresi “bir yıl içinde ortalama” şeklinde değiştirilmiştir. EskiOnaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar MADDE 24 – (1) Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü…

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2020 t. 31086 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 27 ve 28 inci maddeleri” ibaresi “10/7/2018 tarihli…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2020 t. 31086 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir ay içinde” ibaresi “bir yıl içinde ortalama” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Onaylanmış kişi statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden…

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (01.04.2020 t. 31086 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri ve üretici ve…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarihli 53387409 sayılı yazısı (Kuru Mor Soğana İhracat İzni)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü-İhracat ve Dahilde İşleme Dairesi Sayı : 52707093-140.04 Konu : Kuru Mor Soğana İhracat İzni 20.03.2020 / 53387409 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı Resmi Gazete’de “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(İhracat 2020/1)” ile patates ve kuru soğanın ihracatı ön izne…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli 53586733 sayılı yazısı (Coronavirüs Tedbirleri – Menşe Şah. Sonradan İbraz Süresi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-163.99 Konu : Coronavirüs Tedbirleri–Menşe Şah. Sonradan İbraz Süresi 31.03.2020 / 53586733 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi gereğince, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarihli 53477751 sayılı yazısı (Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Önce Satılan Eşya – Transfer Bildirim Formları)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.06 Konu : Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Önce Satılan Eşya – Transfer Bildirim Formları 25.03.2020/53477751 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce satılan eşyaya ilişkin 2014/18 sayılı Genelgede, ithalata konu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce yurt içi satışa konu edilmesi halinde, söz konusu satış işlemlerinde kaynak…