İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/33) (24.11.2022 t. 32023 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/28) ile Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının…

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)

İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 08.08.2022 tarihli 77087000 sayılı yazısı (Dahilde işleme rejimi kapsamı kayda bağlı tarım ürün ihracında birlik onay miktarı ile uyumun kontrolü hk.) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 29.07.2022 tarihli 76748445 sayılı yazısı (Bazı tarım ürünlerinin DİR kapsamı ihracında ihracatçı birliklerinin Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri hk.) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel…

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

MADDE 1- 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygular” ibaresi “Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca işlem yapılır” şeklinde değiştirilmiştir. “(1)…

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ No İhracat 2006-7 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2022-8

 Ticaret Bakanlığından: 13.11.2022 tarih ve 32012 sayılı R.G.

MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 61 inci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“61- Feldispat (GTP: 2529.10)”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Genelge 2022-15 Çift kabuklu yumuşakça ithalatında yed-i emin teslim uygunsuzluk gelmesi imhası iptali ve vergilerin iadesi

GENELGE (2022/15)   Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 22.04.2022 tarihli ve 5350591sayılı yazıda; Canlı çift kabuklu yumuşakçaların ithalat koşulları ile ithalatta yürütülecek veteriner kontrollerinin “Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında yürütülmekte olduğu, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine gelen her sevkiyat için, resmi kontrollerden sorumlu veteriner hekim tarafından numune alımının…

D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6388

Karar Sayısı: 6388

11.11.2022 tarih ve 32010 sayılı R.G.

“D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın ekini teşkil eden Bangladeş’e ait ilişik Taviz Listesinin onaylanmasına, 10/2/2015 tarihli ve 6628 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221111-4.pdf

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesinin 04.11.2022 tarihli ve 79742483 sayılı yazısı (Irak çıkışlı menşeli demir çelik hurdanın, şartları taşıması koşuluyla ithalat yasağının kaldırılması)

Sayı :E-20117910-116[GGM-23] Konu :Irak`tan Metal Hurda İthali 04.11.2022 / 79742483 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :16.05.2022 tarihli ve 74621599 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda özetle; Irak çıkışlı/menşeli l hurda ithalatının (7204 tarife pozisyonu hariç olmak üzere) serbest bırakılmasına yönelik şartlardan bahsedilmiş ve buna yönelik talimat verilmiştir. Bu defa; İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 03.11.2022 tarihli ve 79710716 sayılı yazıda ise,…

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7420 (9.11.2022 t. 32008 s. R.G.)

Kanun No. 7420 Kabul Tarihi: 3/11/2022 MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “25 kW” ibareleri “50 kW” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “işverenlerce,…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6369) (10.11.2022 t. 32009 s. R.G.)

Karar Sayısı: 6369 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 9 Kasım 2022…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/31)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE…