Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) (22.04.2022 t. 31817 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız: Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) nin Karşılaştırılması Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2011/14 Sayılı Genelgesi (Havayolu ile gelen eşya) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo…

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/4) (21.04.2022 t. 31816 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihracatında” ibaresi “kati ihracatında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir. ” 38 0402 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da tatlandırıcı…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) (21.04.2022 t. 31816 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-8.2.) bölümünde yer alan Örnek 1 ve Örnek 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Örnek 1: KDV mükellefiyeti bulunmayan Bay (A), müteahhit (B) A.Ş. ile 20/5/2020 tarihinde Kastamonu’daki arsası için arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5444) (20.04.2022 t. 31815 s. R.G.)

Karar Sayısı: 5444 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 19 Nisan 2022 İTHALATTA…

Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (No: 2022/7) (19.04.2022 t. 31814 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; baharatın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; öğütülmüş, ufalanmış ve bütün haldeki baharatı ve baharat karışımlarını kapsar. (2) Bu Tebliğ; baharat ile birlikte nişasta, un, maya özütü…

TCMB – İhracat Genelgesi

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında…

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.2022 t. 31812 s. R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “noterden onaylı imza sirkülerleri” ibaresi “yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesi” olarak, aynı maddenin onuncu fıkrasının (d) bendinde yer alan “noter onaylı imza sirkülerlerinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe…

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.2022 t. 31812 s. R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “k) Tüzel kişilere ait sicil tasdiknamesi, ticaret sicil gazetesi, vekâleten müracaatlarda vekâletname, vekâletname sahibinin imza beyanı aslı veya noter onaylı suretleri.” MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2022 tarihli 73847575 sayılı yazısı (Tereyağı İhracatı Hk )

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIGI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : E-10724253-325.11.02.02-5270492 Konu : Tereyağı İhracatı TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur`u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve…

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.04.2022 t. 31810 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “görevli;” ibaresinden sonra gelmek üzere “ürün güvenliği denetimleri müdürü,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen sürenin hesabı, 30 Eylül tarihi esas alınarak…