Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.04.2023 t. 32163 s. 1.mük R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1- 3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7087) (14.04.2023 t. 32163 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7087 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 13 Nisan 2023 İTHALATTA…

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) (11.04.2023 t. 32160 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede belirtilen mevzuat hükümlerine göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı…

İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS) E-Başvuru (Ticaret Bakanlığı)

İthalat mevzuatı kapsamında, belirli ürünlerin ithalatında İthal Lisansı, İthalat İzni, Gözetim Belgesi gibi belgeler aranmaktadır. Söz konusu belgeler için başvurular ilgili mevzuatlarda belirtilen şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvurular, ilgili firma/kurumların E- imza yetkisine sahip kişileri tarafından E-devlet ve Bakanlığımız E-İşlemler kısmında yer alan İthalat Belge İşlemleri Sistemi (İthalatBİS) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. İthalat Belge…

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (11.04.2023 t. 32160 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 6/6/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “d) Engelli araç ithal sistemi: Engelli araç ithali için ilk aşama olan engelli komisyonuna katılım başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği sistemi, e) Hareket ettirici tertibat: Debriyaj, fren ve gaz pedalları ile…

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7451 (10.04.2023 t. 32159 s. R.G.)

Kanun No. 7451 Kabul Tarihi: 4/4/2023 MADDE 1- 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 6- Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/14) (8.04.2023 t. 32157 s. R.G.)

gili olarak bakınız: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) (25.01.2023 t. 32084 s. R.G.) (Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya  menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatında Damping Soruşturması ve ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemle aynı tutarlarda teminata bağlanması hk.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/16) (15.06.2022 t. 31867 s. R.G.)(Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı olanlarda…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/13) (8.04.2023 t. 32157 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri” (boru bağlantı parçaları) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarihli 84205121 sayılı yazısı (2023/9 Sayılı Tebliğ ile İlgili Listelerde 8504.40 GTİP e Dair Düzenleme Yapılması)

Sayı : E-24545304-554.01.01-00084205121 Konu : İthalat Denetimi 06.04.2023/ 84205121 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ İlgi : 14.03.2023 tarihli ve 1317 sayılı yazısı. İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 4 üncü maddesi “Ürünlerin, teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur.” hükmünü ve 5 inci maddesi “Ürünün güvenli olması zorunludur.” hükmünü amirdir. Bu çerçevede, ülkemiz piyasasına arz edilecek her ürünün güvenli…

Genelge No: 2023/9 (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat)

Sayı : E-52707093-010.06.01-00084066164 Konu : Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat 4/4/2023 GENELGE (2023/9) İlgi: 30/9/2020 tarihli ve 2020/24 sayılı Genelge. Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında…