TCMB – İhracat Genelgesi

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında…

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.2022 t. 31812 s. R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “noterden onaylı imza sirkülerleri” ibaresi “yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesi” olarak, aynı maddenin onuncu fıkrasının (d) bendinde yer alan “noter onaylı imza sirkülerlerinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe…

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.2022 t. 31812 s. R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “k) Tüzel kişilere ait sicil tasdiknamesi, ticaret sicil gazetesi, vekâleten müracaatlarda vekâletname, vekâletname sahibinin imza beyanı aslı veya noter onaylı suretleri.” MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2022 tarihli 73847575 sayılı yazısı (Tereyağı İhracatı Hk )

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIGI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : E-10724253-325.11.02.02-5270492 Konu : Tereyağı İhracatı TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur`u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve…

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.04.2022 t. 31810 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “görevli;” ibaresinden sonra gelmek üzere “ürün güvenliği denetimleri müdürü,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen sürenin hesabı, 30 Eylül tarihi esas alınarak…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (14.04.2022 t. 31809 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 2 nci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ 2 8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (robot/akıllı süpürgeler hariç) 70 Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (Yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200 8508.11.00.00.19…

ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/12) (14.04.2022 t. 31809 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2021 tarihli ve 31482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/23) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “protez dişlerin bağlantı parçaları” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması…

TCMB – İhracat Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…

Genelge No: 2022/7 (Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları)

Sayı : E-96603261-010.06.02-00073283416 Konu : Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları 04.04.2022 / 73283416 GENELGE 2022/07 Bakanlığımıza intikal eden yazı ve olaylardan, transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında; – Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları, – TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali, – Transit süre aşımlarında uygulanan idari…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli 73400126 sayılı yazısı (Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk)

Sayı : E-37835573-351.99-00073400126 Konu : Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk 01.04.2022 /73400126 DAĞITIM YERLERİNE Bölge Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylarda ilgili olduğu rejim kapsamında düzenlenen gümrük beyannamelerinin “Eşyanın Tanımı” 31 Nolu Hanesinde eşyanın ayrıntılı tanımına (eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özellikleri vb.) yer verilmeden işlemlerin tamamlandığı anlaşılmıştır. Bilindiği…