İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6) (1.02.2024 t. 32447 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2024 yılının ikinci yarısında…

Genelge No: 2024/2 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali hk.-2023/16 sayılı Genelgede değişiklik)

25/1/2024 GENELGE (2024/2) İlgi: 27/12/2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dahilde işleme izninin, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.” 2. Genelgenin 9 uncu maddesinde geçen “2 ay” ibaresi “3 ay” olarak değiştirilmiştir. 3. Örnek 2 ve Örnek…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.01.2024 t. 32438 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 0802.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşya satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. “ 0802.41.00.00.00 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 0802.42.00.00.00 İstanbul Tekstil…

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.01.2024 t. 32435 s. R.G.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: MADDE 1- 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “EK-3 ve EK-4’te yer alan” ibaresi “6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki hüküm doğrultusunda belirlenen EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2–…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4) (19.01.2024 t. 32434 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 30/12/2023 tarihli ve 8041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan geçici korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/36) (19.01.2024 t. 32434 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 20/1/2023 tarihli ve 32079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/5) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13…

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan “defterdarlıklara” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına” şeklinde, “defterdarlıklar” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” şeklinde, “defterdarlığa” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına” şeklinde, “defterdarlık” ibaresi “yatırım…

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 485)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 558)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 18.01.2024 Tarih ve 32433 Sayılı R.G.

MADDE 1- 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nin ekinde yer alan EK:1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-19-1.pdf

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/35) (18.01.2024 t. 32433 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4) ile Bulgaristan Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşya ithalatına…