Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2020 t. 31086 s. R.G.)

01.04.2020 Tarihli Yönetmelik ile Yapılan Değişiklikler MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir ay içinde” ibaresi “bir yıl içinde ortalama” şeklinde değiştirilmiştir. EskiOnaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar MADDE 24 – (1) Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü…

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2020 t. 31086 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 27 ve 28 inci maddeleri” ibaresi “10/7/2018 tarihli…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2020 t. 31086 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir ay içinde” ibaresi “bir yıl içinde ortalama” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Onaylanmış kişi statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden…

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (01.04.2020 t. 31086 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri ve üretici ve…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarihli 53387409 sayılı yazısı (Kuru Mor Soğana İhracat İzni)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü-İhracat ve Dahilde İşleme Dairesi Sayı : 52707093-140.04 Konu : Kuru Mor Soğana İhracat İzni 20.03.2020 / 53387409 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı Resmi Gazete’de “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(İhracat 2020/1)” ile patates ve kuru soğanın ihracatı ön izne…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli 53586733 sayılı yazısı (Coronavirüs Tedbirleri – Menşe Şah. Sonradan İbraz Süresi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-163.99 Konu : Coronavirüs Tedbirleri–Menşe Şah. Sonradan İbraz Süresi 31.03.2020 / 53586733 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi gereğince, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarihli 53477751 sayılı yazısı (Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Önce Satılan Eşya – Transfer Bildirim Formları)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.06 Konu : Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Önce Satılan Eşya – Transfer Bildirim Formları 25.03.2020/53477751 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce satılan eşyaya ilişkin 2014/18 sayılı Genelgede, ithalata konu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce yurt içi satışa konu edilmesi halinde, söz konusu satış işlemlerinde kaynak…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarihli 53484125 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-163.08 Konu :Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı 25.03.2020 / 53484125 DAĞITIM YERLERİNE İLGİ :27.05.2019 tarih ve 44730247 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi ile ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın ithalatında Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü…

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/6) (26.03.2020 t. 31080 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.” MADDE 2 – Aynı…

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2281

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 2281 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı R.G. Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri…