27/1/2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6872) (26.02.2023 t. 32116 s. R.G.)

Karar Sayısı: 6872 27/1/2023 tarihli ve 6776 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976…

Genelge No: 2023/7 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik)

Sayı : E-52707093-010.06.01-00083049255 Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik 23/2/2023 GENELGE (2023/7) İlgi:25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (iii) fıkrasında yer alan “20 kilogram” ibaresi “40 kilogram” olarak değiştirilmiştir. 2021/10 Sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin (iii) fıkrasının yukarıdaki Genelge ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. iii. Gümrük idaresince, (ii) fıkrası…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/7) (25.02.2023 t. 32115 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı menşeli 2836.99.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “sodyum perkarbonatlar” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) (25.02.2023 t. 32115 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet) 8806.23.00.00.00 Maksimum kalkış ağırlığı 7kg’ı geçen fakat 25…

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) (25.02.2023 t. 32115 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) (25.02.2023 t. 32115 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan “2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 28, 29, 31 ve 34 üncü sırası” ibareleri “2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 10 uncu maddesi ve Karar…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 21.02.2023 tarihli 82935674 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA)

Sayı :E-16934678-180.99- Konu :Birleşik Krallık STA 21.02.2023 / 82935674 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :29.11.2021 tarihli ve E-16934678-724.01.02-00069542845 sayılı yazımız. Son dönemde Genel Müdürlüğümüze intikal eden bazı başvurulardan, İlgi’de kayıtlı yazımızda belirtilen hususlara ilişkin olarak gümrük idarelerimizde farklı uygulamaların tatbik edildiği anlaşılmış olup, uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde tekemmül ettirilmesi uygun olacaktır. – Ülkemiz…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) (23.02.2023 t. 32113 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 4419.19.00.00.11 Çay-kahve karıştırıcı 6 4419.90.00.90.11 Çay-kahve karıştırıcı…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2023 tarihli 82985653 sayılı yazısı (Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5))

Sayı : E-20117910-116[GGM-5]-00082985653 Konu : Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5) 21.02.2023 / 82985653 DAĞITIM YERLERİNE Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2023 tarihli ve E-21817801-609-8487851 sayılı yazısı ve Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.01.2023 tarihli ve 81844112 sayılı yazısında özetle, “Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.02.2023 tarihli 83022112 sayılı yazısı (YKTS-KEP ve UETS)

Sayı : E-73421605-161.99-00083022112 Konu : YKTS-KEP ve UETS 22.02.2023 / 83022112 DAĞITIM YERLERİNE Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 23.01.2023 tarih ve 82157995 sayılı yazımız ile, – 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak ile idari yaptırım kararlarının (ek tahakkuk, ceza…