Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli 92549874 sayılı yazısı (Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi)

Sayı :E-17474625-162.01 Konu :Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi 02.01.2024 / 92549874 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza ilgilisince verilen dilekçelerde özetle, “RADIESSE (+) Lidocaine Enjekte Edilebilir İmplant” ticari tanımlı eşyanın diğer ülkelerde 30.04 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığından bahisle, laborauvar müdürlüklerimizde 3304.99 GTİP’inde sınıflandırılmasına itiraz edilerek, gümrük tarife istatistik pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tarife tespiti hususunda tereddüte…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.12.2023 tarihli 92415511 sayılı yazısı (GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre)

Sayı :E-18723479-106.04.01 Konu :GDY’lerde Otomatik Barkod ve Otomatik Tasnif Sistemi İçin Ek Süre 25.12.2023 / 92415511 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :28.12.2022 tarihli ve E-18723479-106.04.01-00081377126 sayılı yazı. Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi ile 2009/15481 sayılı Kararın 126 ila 128 inci maddelerine istinaden hazırlanarak 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Posta ve…

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/63) (6.01.2024 t. 32421 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1- 26/10/2022 tarihli ve 31995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) 31/12/2023 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.” MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde…

Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/27) (6.01.2024 t. 32421 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/8)’nin Ek-1’ine “8517.13.00.00.11” GTİP numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. 8517.13.00.00.19 Diğerleri MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinin 3 üncü maddesinde yer alan “(Ek-3)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3– Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı…

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/28) (6.01.2024 t. 32421 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1– 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nin Ek-2’sindeki 421, 424 ve 430 sıra numaralı satırlarında yer alan “Elektrikli araçlar için olanlar” ibareleri “Elektrikli araçlar için şarj istasyonları” şeklinde değiştirilmiş, aynı ekin 442 ve 443 sıra numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 428 sıra numaralı satırı…

2024 YILI İGV, CE ve TSE Tebliğlerine YENİ Eklenen GTİPler

2024 yılında İGV (3351 sayılı Karar EK-1) Tablosuna YENİ eklenen GTİPler 2024 yılı İGV Tablosunda VERGİSİ DEĞİŞEN GTİPler CE Tebliğine (2024/9) 2024 yılında YENİ eklenen GTİPler TSE Tebliğine (2024/1) 2024 yılında YENİ eklenen GTİPler 2024 Yılı İlave Gümrük Vergileri (İGV) hk. 8044 sayılı Karar’ ın Geçici 1 inci maddesi gereği 2024 İGV listesine yeni eklenen ve…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli 92509415 sayılı yazısı (Kapsamlı Teminat Devri (Tebliğ Değişikliği))

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 15) 31/12/2023 tarihli, 32416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin 3’üncü maddesi ile; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’ün 5 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup teminat gümrük idaresi, kapsamlı teminat için Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanan kılavuzda yer alan tabloya…

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (3.01.2024 t. 32418 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1- 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/1/2024” ibaresi “30/4/2024” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/2) TEBLİĞ İLE ilgili SİRKÜLER

31 Aralık 2023 tarihli 32416 sayılı Resmi Gazete’nin 4.üncü mükerrer sayısında Ticaret Bakanlığınca yayımlanan KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/2) TEBLİĞ İLE; G.T.İ.P. Açıklama Baş.Tarihi Bit.Tarihi   8413.40.00.00.00 Beton pompaları 01.04.2024 31.12.2024   8429.20.00.00.11 Greyderler 01.04.2024 31.12.2024   8429.40.10.00.11 Lastik tekerlekli olanlar 01.04.2024 31.12.2024   8429.51.99.10.11 Lastik tekerlekli…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) (30.12.2023 t. 32415 s. 2.mük R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün dokuzuncu paragrafında yer alan “2023 yılı için 57.300 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2024 yılı için 90.800 TL” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine…