4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2022 Ocak) – (Yürürlük; 03/01/2022)

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük:3/1/2022) (A) CETVELİ G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) 20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler)…

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere farklı alt pozisyonlarda sınıflandırılacak bazı önemli ürünler

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere farklı alt başlıklarda sınıflandırılacak bazı önemli ürünler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Liste, Dünya Gümrük Örgütü’nün HS 2017 – 2022 Korelasyon Tabloları baz alınarak hazırlanmıştır.Mevzuat.Net abonelerimiz aşağıdaki linklerden ürün bazlı korelasyon detaylarını görebilirler. 3D yazıcılar Eklemeli imalat makineleri (3D yazıcılar) için yeni 84.85 pozisyonu ve 8485.10 ila 8485.90 alt…

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP’ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz

Bilindiği üzere denizyolu konteyner taşımacılığında uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete’de yapılan Tebliğ değişikliği ile uygulama havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırılmıştır. Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.12.2021 tarihli 70425768 sayılı yazısı (İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması)

Sayı : E-20117910-111[GGM-9]- Konu : İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması 30.12.2021 / 70425768 DAĞITIM YERLERİNE İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünden alınan ve ekte gönderilen 24.12.2021 tarihli ve 00070269595 sayılı yazıda; “…8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının yeni ve 31/12/2021 tarihine kadar…

İhracat Genelgesi ) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/48)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

maç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:07.12.2022 tarihli ve 31712 sayılı R.G MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Türkiye Cumhuriyeti ve Kosova Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10 uncu maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari…

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 İçişleri Bakanlığından: 07.01.2022 tarih ve 31712 sayılı R.G. MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (23) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “23) Net gelir: Basılı kağıtlar ve plakaların net satış adedi ile Karayolları Trafik Kanununun 131 inci maddesi kapsamında oluşturulan komisyonca belirlenen, son kullanıcıya…

2022 Yılında Değişen Gümrük Tarife Pozisyonları

2021 Yılı 2022 Yılı 0208.90.98.00.00 0208.90.98.00.00 0410.10.10.00.00 0210.99.39.00.00 0210.99.39.00.00 0410.10.99.00.00 0210.99.90.00.00 0210.99.90.00.00 0410.10.91.00.00 0301.91.90.00.00 0301.91.90.00.11 0301.91.90.00.19 0305.10.00.00.00 0309.10.00.00.00 0305.43.00.00.00 0305.43.00.00.11 0305.43.00.00.19 0306.19.90.00.00 0306.19.90.00.00 0309.90.00.00.00 0306.39.90.00.00 0306.39.90.00.00 0309.90.00.00.00 0306.99.90.00.00 0306.99.90.00.00 0309.90.00.00.00 0307.21.00.00.00 0307.21.10.00.00 0307.29.00.00.00 0307.29.10.00.00 0307.91.00.00.00 0307.21.90.00.00 0307.91.00.00.11 0307.91.00.00.19 0309.90.00.00.00 0307.92.00.00.00 0307.22.95.00.00 0307.92.00.00.11 0307.92.00.00.19 0309.90.00.00.00 0307.99.00.00.00 0307.29.90.00.00 0307.99.00.00.11 0307.99.00.00.19 0309.90.00.00.00 0308.90.90.00.00 0308.90.90.00.00 0309.90.00.00.00 0403.10.11.00.11 0403.20.11.00.11 0403.10.11.00.12…

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1) (31.12.2021 t. 31706 s. 4.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. (3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz. Dayanak MADDE 2 –…

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3) (31.12.2021 t. 31706 s. 4.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan atıkları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 listedeki…