GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 114)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 191)

MADDE 1- 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ozon tabakasını incelten maddelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve florlu sera gazlarının” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazları ihtisas gümrüğü…

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına…

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.04.2023 t. 32173 s. 1.mük R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(7) Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal…

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7167) (25.04.2023 t. 32171 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7167 Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 24 Nisan 2023 İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (24.04.2023 t. 32170 s. R.G.)

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 12/8/2022 tarihinde İslamabad’da imzalanan, 7436 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 24/3/2023 tarihli ve 6994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasına ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/16) (14.04.2023 t. 32163 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 30/3/2022 tarihli ve 31794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/9) ile Kore Cumhuriyeti menşeli “ftalik anhidrit” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. Dayanak MADDE…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2023 tarihli ve 84613589 sayılı yazısı (Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması)

Sayı : E-73421605-700-00084613589 Konu : Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması 14.04.2023 / 84613589 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımızca gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin olarak devam eden “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortama alınarak işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi 3 Ocak 2023 tarihli ve 32062…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/15) (14.04.2023 t. 32163 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Koza Polyester San ve Tic. A.Ş., Euro Fiber Teks. Plastik Elyaf Ltd. Şti., Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic A.Ş., Kapadokya Pet Ambalaj Levha Elyaf San. Tic.…

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.04.2023 t. 32163 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci…

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.04.2023 t. 32163 s. 1.mük R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1- 3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız