İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/5)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 22/6/2023 tarihli ve 7322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1)…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 23.06.2023 Tarih ve 32230 Sayılı R.G.  MADDE 1- 16/4/2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) 6907.21.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı %0,5’i geçmeyenler 1.000 6907.22.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe…

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/4)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak…

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7318

22.06.2023 Tarih ve 32229 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 ncı ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230622-13.pdf

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(Karar Sayısı: 7319 22.06.2023 Tarih ve 32229 Sayılı R.G. Ekli “Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7443…

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Özbekistan Cumhuriyeti menşeli bazı eşya ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 21/6/2023 tarihli ve 7319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe…

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 02.06.2023 tarihli 86030031 sayılı yazısı (Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 02.06.2023 Sayı : E-49970238-180.99-00086030031 Konu : Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi 02.06.2023 / 86030031 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10) gereğince, dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgeleri (A.TR, EUR.1, EUR-MED…) sonradan kontrol işlemleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğin ”V. İhracatta Düzenlenmiş…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.06.2023 tarihli 85907695 sayılı yazısı (Ambar Çıkış İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-73421605-161.99-00085907695 Konu : Ambar Çıkış İşlemleri 01.06.2023 / 85907695 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 06.12.2019 tarihli ve E-73421605-161.99-00050106106 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazımız ile BİLGE Sistemi Özet Beyan modülünde Ambar Çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrana eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. Kimlik Numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından…

Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3.06.2023 t. 32210 s. R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 3/2/2023 tarihli ve 32093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Yurt dışı ilaç tedarikçileri, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği kapsamında Kurumca izin belgesi verilmiş bir sekonder ambalajlama tesisi ile imzalanmış sözleşmeyi 31/7/2023 tarihine…

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1.06.2023 t. 32208 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “g) Faaliyet yılı: TİM ve ihracatçı birliklerinin olağan genel kurulunun gerçekleştiği tarihten bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar geçen süreyi,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19…