Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (5.03.2024 t. 32480 s. 1.mük R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 8/5/2023 tarihli ve 32184 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilir.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Kılavuzlar EK MADDE 1- (1)…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2024 tarihli ve 94414827 sayılı yazısı (Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hk)

Sayı : E-52856264-106.03-00094414827 Konu : Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hk 27.02.2024 / 94414827 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Kore Gümrük İdaresi Arasında Tarafların Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Düzenleme” 9 Haziran 2014 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalarımızın Kore Gümrük İdaresi nezdinde Karşılıklı Tanıma Anlaşması kapsamındaki kolaylıklardan yararlanabilmesi için;…

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/1) (2.03.2024 t. 32477 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1- 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’in geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının son cümlelerinde yer alan “6 aya” ibareleri “2 yıla” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/10/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini…

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 88) (e-Teminat Mektubu İşlemleri) (2.03.2024 t. 32477 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bankalar veya sigorta şirketlerince ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektupları ile kefalet senetlerinin doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade güncelleme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine…

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/32) (1.03.2024 t. 32476 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nin Ek-1’indeki tabloda yer alan 97, 98, 99, 100, 104, 107 ve 109 sıra numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer…

CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/33) (1.03.2024 t. 32476 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1– 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nin Ek-2’sindeki 49 ve 98 sıra numaralı satırlarında yer alan “Diğerleri” ibareleri “Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)” şeklinde, 494 sıra numaralı satırında yer alan “EMC” ibaresi “LVD, EMC” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ekte…

Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/34) (1.03.2024 t. 32476 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17)’nin Ek-1’i, Ek-2/A’sı ve Ek-2/B’si ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan “3. Test raporu ve ithal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar (**)” ibaresi “3. Akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu ve ithal edilmek istenen ürüne…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.02.2024 tarihli ve 94330195 sayılı yazısı (93/4002 Sayılı BKK/ Ek Mali Yükümlülük Hk)

Sayı :E-20117910-111.01 Konu :93/4002 Sayılı BKK/ Ek Mali Yükümlülük Hk 23.02.2024 / 94330195 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :27.09.2021 tarihli ve 67504823 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin “2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ve “2018/11973 sayılı…

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/69) (28.02.2024 t. 32474 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. “Ancak söz konusu sözleşmelere ilişkin aşağıda belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi…

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.02.2024 t. 32467 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 30/5/2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-MENŞE 2B ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024…