Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2022/44)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/1) (10.02.2024 t. 32456 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1- 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2022/44)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “l) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısı raf ömrü boyunca en fazla 102 kob/gr olmalıdır.” MADDE 2- Aynı Tebliğin 13…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) (10.02.2024 t. 32456 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları ile Örnek yürürlükten kaldırılmış ve birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Tevkifata tabi tutulan KDV’nin indirimi konusunda, Tebliğin (III/C-1.1.) bölümündeki açıklamalar dikkate alınır.” MADDE 2- Aynı…

T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının 01.02.2024 tarihli ve 1243125 sayılı yazısı (Bandrol Hk)

Sayı : E-34734079-555.99-1243125 Konu : Bandrol Hk. 01.02.2024 DAĞITIM 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 3. maddesinde; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur. Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum…

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (7.02.2024 t. 32453 s. 3.mük R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’in 3 üncü maddesinde yer alan tablodaki 87.03 gümrük tarife pozisyonuna (GTP) ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (go-kart araçları…

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun – 7494 (3.02.2024 t. 32449 s. R.G.)

Kanun No. 7494 Kabul Tarihi: 23/1/2024 MADDE 1- (1) 22 Ekim 2021 tarihinde Seul’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini…

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3) (3.02.2024 t. 32449 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız: Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8147) (3.02.2024 t. 32449 s. R.G.) (Diş fırçaları ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6) (1.02.2024 t. 32447 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2024 yılının ikinci yarısında…

Genelge No: 2024/2 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali hk.-2023/16 sayılı Genelgede değişiklik)

25/1/2024 GENELGE (2024/2) İlgi: 27/12/2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dahilde işleme izninin, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.” 2. Genelgenin 9 uncu maddesinde geçen “2 ay” ibaresi “3 ay” olarak değiştirilmiştir. 3. Örnek 2 ve Örnek…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.01.2024 t. 32438 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 0802.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşya satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. “ 0802.41.00.00.00 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 0802.42.00.00.00 İstanbul Tekstil…

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.01.2024 t. 32435 s. R.G.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: MADDE 1- 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “EK-3 ve EK-4’te yer alan” ibaresi “6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki hüküm doğrultusunda belirlenen EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2–…