Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 2024/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ilişkin İç Genelgesi (GENELGE: 2024)

Sayı : E-64822600-010.06.01-5398345                                                                                                                                 04/01/2024 Konu : İç Genelgeler GENELGE (2024) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25) 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (EK-1) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.01.2024 tarihli 92900848 sayılı yazısı (TPS-OIC Menşe İspat Belgesi)

Konu : TPS-OIC Menşe İspat Belgesi 11.01.2024 / 92900848DAĞITIM YERLERİNE İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısında TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanması kararlaştırılmış, bu kapsamda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanarak 1 Temmuz 2022…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.12.2023 tarihli 92183495 sayılı yazısı (EORI Numarası Zorunluluğu)

Sayı : E-96603261-120.99-00092183495 Konu : EORI Numarası Zorunluluğu 29.12.2023 / 92183495 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5’e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında taşıyıcı kimlik no alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) Numarası yer alması gerecek olup, beyan edilen EORI Numarasının geçerliliği sistem üzerinden arka planda otomatik olarak kontrol edilecektir.…

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 4)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 12.01.2024 Tarih ve 32427 Sayılı R.G. MADDE 1- 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/C/1) bölümünün birinci paragrafında yer alan “vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi, ikinci paragrafında yer alan “2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/1)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ekte yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Ön inceleme MADDE 2- (1) Söz…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/2)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) “örme veya kroşe eşya” başlıklı 60 ıncı fasılda yer alan eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Ön inceleme MADDE 2- (1)…

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.01.2024 t. 32426 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Gümrükler Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3- Aynı Tebliğin…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.01.2024 t. 32424 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Gümrük Kanununun 5/A maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni…

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.01.2024 t. 32424 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1- 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “pp) Yenilikçi tedavi ürünü: Gen tedavisi, rejeneratif tıp, doku mühendisliği, kan ürünleri tedavisi ve faj tedavisi için özel olarak geliştirilmiş ürünler ile nanoteknoloji ile üretilen ürünleri veya veteriner tıbbın…