Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/29) (14.01.2022 t. 31719 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)’nin Ek-1’inde “8708.21.10.00.00” GTİP numaralı maddede yer alan “Diğerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “ 8708.21.90.00.00 Diğerleri   ” MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.…

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/27) (14.01.2022 t. 31719 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)’nin Ek-1’inde yer alan “3822.00.00.90.19” ibaresi “3822.90.00.00.19” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 31/12/2021 31706 (4.…

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/26) (14.01.2022 t. 31719 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nin Ek-1’inde yer alan “7225.30.90.00.00” GTİP numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “ 7225.30.90.00.11 Asitlenmiş Olanlar “ “ 7225.30.90.00.19 Diğerleri ” MADDE 2 – Bu…

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli 70461978 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları)

İHRACAT: 2016/1 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE MADDE 1- (1) 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 5’inci Maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (g) ve (ğ) bentler eklenmiştir. g) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli 70604630 sayılı yazısı (Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliğ Uygulama Genelgesi)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDATİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ’NE (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VEDENETİMİ: 2022/21) AİT UYGULAMA USUL VEESASLARI HAKKINDA GENELGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 31/12/2021 tarihli ve 31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ticari…

10.01.2022 70845562 ÖTV den hariç tutulan gıda müstahzarlarının GTİp inin değişmesinde yine ÖTV ye tabi olmayacağı

Sayı     :E-17474625-162.01-000 Konu   :Tıbbi Amaçlı Olan Mamalar ve Enteral Beslenme Ürünleri     10.01.2022 / 70845562 DAĞITIM YERLERİNE     Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan, “yalnız tıbbi amaçlı mama ve enteral beslenme ürünü” olarak tanımlanan sıvı formdaki eşyaların, 21.06 veya 22.02 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmasına ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı (1. Mükerrer)…

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7350 Kabul Tarihi: 6/1/2022 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı R.G

MADDE 1– 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 30 – Bu Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme süreleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği…

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 318) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 12.01.2022 tarih ve 31717 sayılı R.G.  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve…

Fas’ın Türkiye Menşeli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine Uyguladığı İlave Vergi Hakkında

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak; ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) “Geçici Uyum Önlemleri” başlıklı 17. maddesine dayanarak, Fas tarafından 9 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe konulan ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek olan, ülkemizden ithalatı gerçekleştirilen bazı hazır…

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.01.2022 t. 31712 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin…