Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2.04.2023 t. 32151 s. R.G.)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “sorumluğunu” ibaresi “sorumluluğunu” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “fıkralar” ibaresi “fıkraları” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci…

İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2.04.2023 t. 32151 s. R.G.)

ürkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: MADDE 1- 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) AB uygunluk beyanı, kapsamındaki cihazla ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiğini belirtir. İmalatçı, AB uygunluk beyanını güncel tutar. AB uygunluk beyanı, asgari olarak…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarihli 83883314 sayılı yazısı (İthalatta Gözetim Uygulaması – Veteriner kontrollerine tabi ürünler)

Sayı :E-20117910-502.02 Konu :İthalatta Gözetim Uygulaması 24.03.2023 / 83883314 DAĞITIM YERLERİNE Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 17.03.2023 tarihli ve 9210804 sayılı yazıda; “İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin 2021/4 sayılı Tebliğ kapsamında, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Gözetim Belgesi uygunluk yazısı alınmaktadır. Bu yazı söz konusu ürünün ithalatın müsaade edildiğine dair ön izin mahiyetindedir.…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2023 tarihli 83783052 sayılı yazısı (Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler – GK12F muafiyet kodu)

Sayı :E-18723479-153.99 Konu :Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler 21.03.2023 / 83783052 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :07.02.2023 tarihli ve 82623434 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 105 inci maddesi uyarınca yurtdışından gelen kriz eşyasının gümrük işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesini teminen 2 seri no’lu Gümrük Muafiyeti Tebliğinin…

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) İlgili olarak bakınız: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 17.11.2022 tarihli 80085574 sayılı yazısı (DİİB fire oranlarında levrek ve granyöz balığı yem kullanım oranlarında değişiklik hk.) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 08.08.2022 tarihli 77087000 sayılı yazısı (Dahilde işleme rejimi kapsamı kayda bağlı tarım ürün ihracında birlik onay miktarı ile uyumun…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.2023 t. 32118 s. R.G.)

Lütfen Dikkat !.. Bu Tebliğ, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (29.03.2023 t. 32147 s. R.G.) ile 30/3/2023 tarihi itibariyle yürürlükten kalkar. Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde…

POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

MADDE 1- 22/4/2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “250.000” ibaresi “1.000.000”, “500.000” ibaresi “2.000.000” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(8) Bu Tebliğ kapsamında kara…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

ADDE 1- 28/2/2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ 30/3/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Genelge 2023-08 İstisnai kıymetle beyan taleplerinin TPS 1093 kodu ile tek pencere sistemine alındığı

GENELGE (2023/08) İlgi      :06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Gümrük Yönetmeliği`nin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti)…

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:?İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6) (25.03.2023 t. 32143 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1– 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. “64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler):…