TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ İSVİÇRE’NİN İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNDE TÜRKİYE’YE TANIDIĞI TAVİZLERİ DÜZENLEYEN EK III TABLO 2’SİNE DAİR DÜZELTMELERİN 1 EKİM 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

25 Haziran 2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye’ye tanıdığı tavizleri düzenleyen Ek III Tablo 2’sine dair düzeltmelerin 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına. 7267 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 39)

Ticaret Bakanlığından: 20.04.2024 Tarih ve 32523 Sayılı R:G. 

MADDE 1- 4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nin ekindeki tabloda yer alan “1212.99.70” Kombine Nomanklatür kodlu satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “lisans belgesini almak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yenilemek” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Lisans ve tescil belgelerinin süresi, yenilenmesi ve iptali” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 38)

Ticaret Bakanlığından: 20.04.2024 Tarih ve 32523 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 12/7/2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)’nde yer alan tablodaki “8428.90.98” sınıflandırma kodlu satırın birinci bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(5) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/6)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “Poliesterlerden” şeklinde tanımlanan polyester elyaf ithalatında 23/8/2021 tarihli ve 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine soruşturma açılması ve Ticaret…

THALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/10)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/17) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “kontrplaklar” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. Dayanak MADDE…

Genelge 2024-07 Tekstüre işlemlerinden geçmemiş biokomponent ipliklerin tarife sınıflandırması

Sayı     :E-17474625-162.01-00095741349 Konu   :Bikomponent İplikler GENELGE (2024/07) İlgi      :2017/18 sayılı Genelge. Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bikomponent ipliklerin (iki farklı çekimdeki iplik) sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı, bazı gümrük idarelerince söz konusu ipliklerin tekstüre iplik olarak değerlendirilmesi nedeniyle ihtilaflar oluştuğu ve davaların idare aleyhine sonuçlandığı müşaade edilmiştir. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) eki 5402.31 ila 5402.39…

İSRAİL’E İHRACAT KISITLAMASI

srail’in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Devamı…

İsrail’e İhracat Kısıtlaması

Aşağıda belirtilen ürünlerin İSRAİLE ihracatı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim. EK:   İSRAİL’E İHRACATI KISITLANAN ÜRÜN GRUPLARI Alüminyum Profiller Alüminyum Teller Boyalar Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller Beton Mikserleri Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları Çelik Filmaşin Çelik Kaplar ve Depolar Çelik Köprü Aksamı Çelik Kuleler Çelik Profiller Çimento Çimentodan, Betondan veya…