Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) (25.02.2023 t. 32115 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) (25.02.2023 t. 32115 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan “2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 28, 29, 31 ve 34 üncü sırası” ibareleri “2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 10 uncu maddesi ve Karar…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 21.02.2023 tarihli 82935674 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA)

Sayı :E-16934678-180.99- Konu :Birleşik Krallık STA 21.02.2023 / 82935674 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :29.11.2021 tarihli ve E-16934678-724.01.02-00069542845 sayılı yazımız. Son dönemde Genel Müdürlüğümüze intikal eden bazı başvurulardan, İlgi’de kayıtlı yazımızda belirtilen hususlara ilişkin olarak gümrük idarelerimizde farklı uygulamaların tatbik edildiği anlaşılmış olup, uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde tekemmül ettirilmesi uygun olacaktır. – Ülkemiz…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) (23.02.2023 t. 32113 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 4419.19.00.00.11 Çay-kahve karıştırıcı 6 4419.90.00.90.11 Çay-kahve karıştırıcı…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.02.2023 tarihli 83022112 sayılı yazısı (YKTS-KEP ve UETS)

Sayı : E-73421605-161.99-00083022112 Konu : YKTS-KEP ve UETS 22.02.2023 / 83022112 DAĞITIM YERLERİNE Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 23.01.2023 tarih ve 82157995 sayılı yazımız ile, – 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak ile idari yaptırım kararlarının (ek tahakkuk, ceza…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2023 tarihli 82985653 sayılı yazısı (Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5))

Sayı : E-20117910-116[GGM-5]-00082985653 Konu : Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5) 21.02.2023 / 82985653 DAĞITIM YERLERİNE Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2023 tarihli ve E-21817801-609-8487851 sayılı yazısı ve Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.01.2023 tarihli ve 81844112 sayılı yazısında özetle, “Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat…

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyon Direktörlüğünün 14.02.2023 tarihli 15167 sayılı yazısı (Mal Mukabili Ödeme Şekli İle Gerçekleştirilen Altın İthalatı Hakkında Duyuru)

Sayı : E-18454353-100.04.02-15167 Konu : Mal Mukabili Ödeme Şekli İle Gerçekleştirilen Altın İthalatı Hakkında Duyuru 14.02.2023 / 15167 DAĞITIM YERLERİNE Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 7 nci maddesinin (a) bendi ve 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türk Parası…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.02.2023 tarihli 82812130 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA )

Sayı : E-16934678-180.99-00082812130 Konu : Birleşik Krallık STA 15.02.2023/ 82812130 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE (Hacımimi Mahallesi Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat:1-2-3 34425 Tophane/İstanbul) İlgi : 30.12.2022 tarihli ve 2022/6011-BU sayılı dilekçeniz. Bilindiği üzere, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında yapılan tercihli tarife taleplerinin 1/1/2021 – 13/4/2021 tarihleri arası için 25/5/2021 tarihli ve 31491…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.02.2023 tarihli 82812130 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA )

Sayı : E-16934678-180.99-00082812130 Konu : Birleşik Krallık STA 15.02.2023/ 82812130 İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE (Hacımimi Mahallesi Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat:1-2-3 34425 Tophane/İstanbul) İlgi : 30.12.2022 tarihli ve 2022/6011-BU sayılı dilekçeniz. Bilindiği üzere, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında yapılan tercihli tarife taleplerinin 1/1/2021 – 13/4/2021 tarihleri arası için 25/5/2021 tarihli ve 31491…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.02.2023 tarihli 82736160 sayılı yazısı (Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-75705452-010.07.01-00082736160 Konu : Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk 13.02.2023/ 82736160 DAĞITIM YERLERİNE 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanı itibarıyla düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesi; “(1)…