İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 4824 20.11.2021 tarih ve 31665 sayılı R.G. Ekli “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve…

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ VE İTHALAT AŞAMALARINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER İLE BUNLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/28)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 20.11.2021 tarih ve 31665 sayı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç, 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/7)

Ticaret Bakanlığından: 20.11.2021 tarih ve 31665 sayılı R.G. Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine…

Genelge 2021-31 Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından araç ithalatında gümrük kıymetinin tespit işlemleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-85593407-010.06.01-00069146722 Konu   :Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri GENELGE (2021/31)   Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır. Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 11 inci maddesi; “Gümrük işlemleriyle doğrudan…

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından:14.11.2021 tarihli ve 31659 sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi” ibaresi “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B…

Genelge 2021-30 Muhtelif eşyanın (selenoid valf-görüntü sensörü-difüzör-stylus kalem) sınıflandırılması

Sayı     :E-17474625-010.06.01-00068908333 Konu   :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması     GENELGE (2021/30) EK :   Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe Solenoid bobin olarak adlandırılan, bobinden geçen elektrik akımı ile manyetik bir özellik kazanarak bu özellik sayesinde çeşitli makine veya cihazların bünyesinde çekici veya bırakıcı kuvvet olarak kullanılan ve bir tür elektromıknatıs olarak tanımlanan eşya. Eşya elektrik akımıyla…

Genelge 2021-29 Dahilde işleme izin kapsamında kıymetli maden ithalatı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-52707093-010.06.02-00068860672 Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.     GENELGE (2021/29)     İlgi:     a)16/5/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge. b)25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge. 1- İlgi (a)’da kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 2- İlgi (b)’de kayıtlı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (ii) fıkrasından sonra gelmek…

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7341 Kabul Tarihi: 4/11/2021

06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı R.G. MADDE 1 – 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Hizmet sektörü” ibaresi “Hizmet sektörleri” şeklinde ve “beş katı arasında” ibaresi “yirmi katı arasında yıllık…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 14) Ticaret Bakanlığından: 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,…

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021-32/63)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı R.G.  MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının başına “Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin mülga yedinci, mülga sekizinci, mülga dokuzuncu ve mülga onuncu fıkraları aşağıdaki…