Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.02.2023 tarihli ve 82619617 sayılı yazısı (İhracatın Gerçekleşmemesi Durumunda Damga Vergisi)

Sayı : E-85593407-156.04-00082619617 Konu : İhracatın Gerçekleşmemesi Durumunda Damga Vergisi 07.02.2023 / 82619617 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ (İSTANBUL) İlgi : 11/11/2022 tarihli ve 2022/5296-BU sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda özetle, 9047 vergi türü kodundan takip edilen “Tek Başına Alınan Damga Vergisi”nin hem anlaşmalı bankalar hem de kredi kartı ve banka kartı ile Gelir İdaresi Başkanlığı sanal pos sistemi üzerinden…

Makina, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge makine, otomotiv, diğer ulaşım araçları, elektrik ve elektronik sektörü ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı…

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9.02.2023 t. 32099 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ek 1 inci” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ek 5 inci” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “i) Genel Müdür: Serbest Bölgeler Genel Müdürünü, j) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü,” MADDE…

Genelge No: 2023/4 (İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya)

Sayı : E-18723479-153.99-00081918594 Konu : İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya GENELGE (2023/4) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır. 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.01.2023 tarihli ve 81957210 sayılı yazısı (İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya – Tütün Tohumu İhracatı)

Sayı :E-52707093-140.04 Konu :İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi EşyaTütün Tohumu İhracatı 22.01.2023 / 81957210 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, İhracat Rejimi Kararı’nın 4üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31 )eki listelerde sıralanmıştır.…

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun – 7436 (1.02.2023 t. 32091 s. R.G.)

Kanun No. 7436  Kabul Tarihi: 26/1/2023

MADDE 1– (1) 12 Ağustos 2022 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7435 (1.02.2023 t. 32091 s. R.G.)

Kanun No. 7435  Kabul Tarihi: 26/1/2023 MADDE 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, ücret tarifeleri” ibaresi “ve ücretinin ödenmesine ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bakanlık temsilcilerine, (1200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarda ücret…

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) (1.02.2023 t. 32091 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde…

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776) (28.01.2023 t. 32087 s. R.G.)

Karar Sayısı: 6776 Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 27 Ocak 2023 İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2023/3) (28.01.2023 t. 32087 s. R.G.)

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg)* 7019.11.00.00.00 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler 2 7019.12.00.00.00…