İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/18)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Ferel Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve diğer yerli üreticiler Erta Elekromekanik İmalat San. ve Tic. A.Ş. ve Termal Elektronik ve Devre Elemanları San Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)”…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/17)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Taşköprü Tarım Hayvancılık Ürünleri Tekstil Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Erapan Orman Ürünleri Ltd. Şti., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Petek Kontrplak San.…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 11.05.2023 Tarih ve 32187 Sayılı R.G.  MADDE 1- 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Gözetim uygulaması 6802.23, 6802.93 ve 6802.99 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın CIF kıymeti 500 ABD Doları/ton (brüt ağırlık)`un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin…

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen; a) Cezayı veren birim: İdari para cezası vermeye…

KOZMETİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: 08.05.2023 Tarih ve 32184 Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak üzere, piyasada bulundurulan kozmetik ürünlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kozmetik ürünleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yutulması, solunması, enjekte edilmesi veya insan vücudunun içine yerleştirilmesi amaçlanan madde veya…

AB Dış İlişkiler 2023-01 A.TR menşe ispat ve menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolüne ilişkin iç genelge

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :E-16934678-010.06.01 Konu   :A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe İspat Belgeleri ve Menşe Şahadetnamelerinin Sonradan Kontrolüne İlişkin İşlemler 02.05.2023 / 84560014 İÇ GENELGE (2023/01) 11.4.2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nde (Tebliğ) A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin kabulü, vize…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 114)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 191)

MADDE 1- 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ozon tabakasını incelten maddelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve florlu sera gazlarının” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazları ihtisas gümrüğü…

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına…

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.04.2023 t. 32173 s. 1.mük R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(7) Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal…

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7167) (25.04.2023 t. 32171 s. R.G.)

Karar Sayısı: 7167 Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 24 Nisan 2023 İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…