Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 14.01.2023 Tarih ve 32073 Sayılı R.G. MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “cccc) Teknik şartlar: Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak taşıtların, geçerli araç muayenesini veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer teknik koşullarını,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile aynı…

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (k) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/2)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 14.01.2023 Tarih ve 32073 sayılı R.G. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun…

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatı hakkında

Kullanılmış eşya ithalatı 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) ile 31.12.2022 tarihli 32060 sayılı 3. mükerrer Resmi gazete yayınlanan  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625) ve  İthalat  Tebliğleri ile düzenlenmektedir. Kararın 7 nci maddesi kapsamında “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6658) (10.01.2023 t. 32069 s. 3.mük R.G.)

Karar Sayısı: 6658 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 9 Ocak 2023…

Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.01.2023 t. 32070 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1- 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Türleri Listesine aşağıdaki satırlar eklenmiştir. “ 42 Nigella sativa L Çörekotu 43 Camelina sativa (L.) Crantz Ketencik ” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. a)…

Genelge No: 2023/3 (TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu)

Sayı : E-73421605-106.05-00081572199 Konu : TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu 06.01.2023 / 81572199 GENELGE (2023/3) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu Tek Pencere Sistemi’ne…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) (6.01.2023 t. 32065 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/36) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının…

Genelge No: 2023/1 (TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları)

Sayı : E-73421605-106.05-00081411369 Konu : Genelge-TPS-TİM-1086-Birlik Kripto Onay Numaraları GENELGE (2023/1) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin…

Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, kimya (kimyasallar ve kimyasal ürünler, plastik, kauçuk, eczacılık ürünleri vs.) ve toprak (çimento, cam, seramik ürünleri ile diğer metalik olmayan mineral ürünler) ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.…